Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu Pašvaldības ziņas

441
Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

2022.gada 14.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.212 (prot.Nr.12, 16.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

       Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv.”

 

14.04.2022.lēmums Nr.212