PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU Pašvaldības ziņas

469
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība paziņo, ka 2024.gada 17. jūnijā ir pieņemts Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmums Nr.2-2.4/1 „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000200078 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

17.06.2024.lēmums

Detālplānojuma ierosinātājs – zemes vienību īpašnieki: SIA „AB.LV”, reģ.Nr.41503070903 un fiz.persona.

Ar Lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000200078 (skatīt attēlu Nr.1).

 

 


attēls Nr.1 - Detālplānojuma teritorijas (05000200078) izvietojuma shēma (uz izkopējuma no Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla datiem)

Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000200078 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta, kā:

  • jauktas centra apbūves teritorija (JC) - funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem;
  • mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) - funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru;
  • daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) - funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru;
  • kā arī daļēji - dabas un apstādījumu teritorija (DA4) - funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu kvalitatīvas dabas funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās. (attēls Nr.2).

 

attēls Nr.2 - Detālplānojuma teritorijas shēma (uz izkopējuma no Saistošo noteikumu Nr.12 un Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla datiem)

Detālplānojuma mērķis - veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000200078 sadali, detalizēt jaunveidojamo zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojumā teritorijā dzīvojamo apbūvi, pakalpojumu objektu apbūvi (komerciāla rakstura iestāžu un objektu izvietošanu ar nelielu strādājošo vai nelielu apmeklētāju skaitu), labiekārtotu publisko ārtelpu (ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru), vienlaikus nosakot jaunveidojamo zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī attiecīgo objektu darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšana, uzsākot detālplānojuma izstrādi, ilgst četras nedēļas. Tos var iesniegt līdz 22.07.2024. Daugavpils valspilsētas pašvaldība informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) un Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta (Raiņa ielā 28, Daugavpilī) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm – info@daugavpils.lv un ppdep@daugavpils.lv.

Ar Lēmumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā – geolatvija.lv vai pašvaldības tīmekļa vietnē.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!