Šobrīd Daugavpilī

Izsludināts konkurss uz Daugavpils Sporta skolas direktora amatu Pašvaldības ziņas

1039
Izsludināts konkurss uz Daugavpils Sporta skolas direktora amatu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina darbā Daugavpils Sporta skolas direktoru. Pretendenti var pieteikties līdz 14. aprīlim ieskaitot.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2.pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • vismaz triju gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā.

Amata pienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils domes lēmumu un rīkojumu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • nodrošināt Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Darba likuma, LR Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.

Darba devējs piedāvā:

 • darba samaksu – no 2103 EUR;
 • dienesta dzīvokli, ja nepieciešams.

Pieteikumu līdz 2023. gada 14. aprīļa plkst. 16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils Sporta skolas direktora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu: info@daugavpils.lv. Tālruņi uzziņām: 654 21917, 654 23110

NOLIKUMS

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!