Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

409
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska sasauc

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

2022.gada 7.jūlijā, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

2.

Par ilgtermiņa aktīvu Dobeles ielā 46, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē

3.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem

 

 

4.

 Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi"

 Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai braucienam biedrībai “Daugavpils Latviešu biedrība”, biedrībai “Atbalsts attīstītībai” un biedrībai “Ukraiņu kultūras centrs “Mrija”” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva