Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

311
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mrija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Punktu brālība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 1. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām
 2. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 1. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai”
 2. Par atļauju slēgt līgumu
 3. Par atļauju slēgt līgumu
 4. Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali
 5. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”
 6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666 „Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 1. Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 1. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītājas p.i. K.Paukšta

 1. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Futbola skolai

Ziņotājs Daugavpils Futbola skolas direktora p.i. V.Šteinbergs

 1. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”
 2. Par grozījumiem 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707 „Par noteikumu apstiprināšanu”
 3. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu
 4. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

 1. Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu
 2. Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore I.Kokina

 1. Par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli”

Ziņotājs – Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis V.Lukjančiks

 1. Par apliecinājuma sniegšanu akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” īstenojamam projektam tramvaju vagonu iegādei

Ziņotājs – Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” projektu vadītāja S.Celmiņa

 1. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.102 atzīšanu par spēku zaudējušu un atcēlēja līguma noslēgšanu
 2. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai
 3. Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, atsavināšanu
 4. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
 5. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 023 0001, nodošanu atsavināšanai
 6. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai
 7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3202, daļas nomas tiesību izsoli
 8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, daļas nomas tiesību izsoli

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte