Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1011

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 27. jūlijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikuma apstiprināšanu.

1. Pielikums   2. Pielikums  

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu.

1. Pielikums

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2018.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

1. Pielikums 2. Pielikums  

 

  4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Kultūras pārvalde” pamatbudžeta apakšprogrammā „Kultūras pasākumi”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

5.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Kultūras pārvalde” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

1. Pielikums  2. Pielikums  

 

6.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams”.

 

7.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

1. Pielikums

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Latgales Centrālā bibliotēka”.

 

9.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Baltkrievu kultūras centrs”.

 

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, „Daugavpils pilsētas politiski represēto klubs”, biedrībai „Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” un biedrībai „Daugavpils ebreju kopiena” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

11.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums Daugavpils valstspilsētas sportistiem dalībai sacensībās” apstiprināšanu.

 

12.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

13.

Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

14.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

15.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

16.

Par izveidoto vērtību nodošanu.

1. Pielikums

 

17.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr.__ „Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” apstiprināšanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

18.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

19.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu  īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.

 

20.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

21.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē.

1. Pielikums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!