Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

317
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi 2019.gada 11.jūlijā plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

 Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

 

3.

Par izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

 

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bērnunams-patversme “Priedīte” nosaukuma maiņu un par grozījumiem iestādes nolikumā

Bērnunama – patversme “Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

5.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”, apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

6.

Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada budžetā projektam Nr.4.2.2.0/18/I/004

 

7

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.624 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0040 016, Kauņas ielas 160 rajons, Daugavpils, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0370 229, Liepziedu ielas 22 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0060 220, Rītu ielas 28 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0080 028, Vidzemes ielas 70 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0292 730, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

13.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Kārklu ielā 22, Daugavpilī

 

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

15.

Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20.Daugavpilī, kadastra Nr.0500 034 0203, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

16.

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” kapitāla daļām

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs