Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases Domes ziņas

179
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases

Atbilstoši deleģēšanas līgumam par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, kurš noslēgts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un LR Finanšu ministriju, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi visas septiņas projektu iesniegumu atlases šādos specifiskajos atbalsta mērķos:

  • 3.1. specifiskā atbalsta mērķis (turpmāk – SAM) "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām";
  • 2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  • 5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
  • 6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  • 1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”;
  • 1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
  • 3.1. SAM “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Kopumā Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi 32 projektu iesniegumus, kuri ir iekļauti Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānā.

Pašlaik Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisija turpina darbu 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās atlases kārtas ietvaros izsludinātajā projektu iesniegumu atlasē.

Projektu iesniegumu atlases publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/projektu-iesniegumu-atlase/.

            Projektu iesniegumu atlases tiek veiktas atbilstoši 2018.gada 28.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajai vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/013 “Daugavpils pilsētas  pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta” (turpmāk – projekts Nr.10.1.3.0/18/TP/013) īstenošanu.

            Projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/013 mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšanu, lai iesaistītos Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesā, tādējādi veicinot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbalstu.

            Projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/013 plānotais ilgums - no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

            Projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/013 kopējās izmaksas sastāda 60 907.00 euro, no tiem Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet nacionālais publiskais finansējums - 15% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa