Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1594

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 26.maijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 2021.gadā saskaņošanu.

 

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Praņevska

 

  2.

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

3.

Par nekustamā īpašuma Pumpura ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

 

 

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

5.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktores vietniece attīstības un projektu jautājumos Olga Krumpāne

 

6.

Par tiltu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtības, kontroles procedūras apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

 

7.

Par pasākuma “Muzikālā banka 2022” uzņemšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

 

8.

Par Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes  Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktores A.Titovas atbrīvošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Personāla speciāliste Anna Kokina

 

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

10.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.102 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

12.

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.39 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

13.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.67 pārdošanu.

 

14.

Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.108 pārdošanu.

 

15.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.92 pārdošanu.

 

16.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 43, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 pārdošanu.

 

17.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100040, Balvu ielā 20B, Daugavpilī, pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000314012, Begoniju ielā 129, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311818, Īrisu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102435, Balvu ielā 1C k-2 - 44, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101940, Balvu ielā 1C k-2 - 215, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102136, Balvu ielā 1C k-5 - 283, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101668, Balvu ielā 1C k-6 - 428, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101669, Balvu ielā 1C k-6 - 429, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102658, Balvu ielā 1C k-31 - 960, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100111, Balvu ielā 1C k-33 – 530A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100119, Balvu ielā 1C k-33 - 563, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070901, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

30.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

 

31.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, „C” sekcijas dzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

32.

Par zemes vienības Strazdu ielā 4, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma  slēgšanu.

 

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380514, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma  slēgšanu.

 

 

34.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.232 “Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, „B” sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

35.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Attīstības nodaļas vadītāja Nadezda Aļhimoviča

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!