Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī ieviesīs materiālo pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem Domes ziņas

144

14.janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", kas paredz ieviest materiālo pabalstu rīcībnespējīgo pilngadīgo personu aizgādņiem.

Sociālo garantiju klāsts ģimenēm un personām, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, ir visai plašs: tie ir dažāda veida materiālie pabalsti gan komunālo pakalpojumu segšanai, gan bērnam nepieciešamā inventāra iegādei un ēdināšanas izdevumiem. Tajā pat laikā aizgādņi, kas ar bāriņtiesas lēmumu uzņemas pilngadīgo personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvēšanu, līdz šim nesaņēma nekādus pabalstus nedz no valsts, nedz no pašvaldības.

Šie cilvēki nereti veic patiesi smagu darbu, ne tikai juridiski pārstāvot, bet arī faktiski rūpējoties gan par invalīdiem, gan par tuviniekiem, kas atkopjas pēc infarkta, insulta vai citas smagas kaites, vai sirgst ar psihiskiem traucējumiem.

Šobrīd Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir 261 persona ar ierobežotu rīcībspēju un šīm personām iecelti 238 aizgādņi.

Lai motivētu iedzīvotājus uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras Daugavpils pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem personām ar ierobežotu rīcībspēju, apzinīgi pildīt savus pienākumus, regulāri apciemot aizgādnībā esošās personas ārstniecības vai sociālās aprūpes institūcijās, pašvaldības deputāti nolēma ieviest materiālo pabalstu.

Paredzēts, ka pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu būs 120 eiro gadā (mēnesī 10 euro par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku); ja aizgādnībā esošā persona ievietota ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē – 60 euro gadā (mēnesī 5 euro par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku).

Paredzēts, ka jaunā pabalsta izmaksa no pilsētas budžeta papildus prasīs aptuveni 27 000 eiro gadā.

Saistošie noteikumi pagaidām vēl nav stājušies spēkā. Kad tas notiks, Sociālais dienests nāks klajā ar detalizētu paziņojumu, un visi, kam pienākas ieviestais pabalsts, varēs pieteikties tā saņemšanai.

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.