Šobrīd Daugavpilī

Atgādinājums par ēku maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ievērošanu Pašvaldības ziņas

502
Atgādinājums par ēku maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ievērošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi. Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi nav pabeigti, būvniecības ierosinātājam jāgriežas Būvvaldē.

Būvniecības ierosinātājs var lūgt Būvvaldi pagarināt šo termiņu pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 97. punktā minēto nosacījumu izpildes, proti, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Pagarinot būvdarbu veikšanas termiņu, nepārvērtē iepriekš akceptēto būvniecības ieceri, bet tikai piefiksē uz konkrēto brīdi veikto būvdarbu apjomu.

Saskaņā ar Būvniecības likumu, par būves vai tās daļas izmantošanu līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā paredzēta administratīvā atbildība:

1) Ja tā ir pirmās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz divdesmit piecām naudas soda vienībām;

2) Ja tā ir otrās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām;

3) Ja tā ir trešās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

Kontaktinformācija saziņai ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldi: tālr. 654 07780, e-pasts ppdep@daugavpils.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde