Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

853

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 17.decembrī, plkst.16.30,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” zaudējumu kompensāciju

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

2.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

3.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”

PIKC ““Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore Inguna Kokina

 

4.

Par grozījumiem 2020.gada 28.maija noteikumos Nr.4 „Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

5.

Par grozījumu 2020.gada 28.maija lēmumā Nr.217 „Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”

 

6.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā

 

7.

Par atļauju slēgt Vienošanās par būvprojekta „Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” izstrādei piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

8.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada _____ saistošo noteikumu Nr.__ „Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” nolikums” apstiprināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska

9.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā magnētiskās rezonanses iekārtas modernizācijai

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš

10.

Par līdzekļu plānošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” 1556 darbinieku apdrošināšanai

 

11.

Par līdzekļu plānošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs” 88 darbinieku apdrošināšanai

 

 

12.

Par līdzekļu plānošanu Daugavpils pensionāru apkalpošanas teritoriālā centra 111 darbinieku apdrošināšanai

 

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 8.oktobra lēmumā Nr.486 „Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai – Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” („Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai – Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network”), Nr.LLI-550

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”

 

15.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __. ______ saistošo noteikumu Nr.__ „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu