Apstiprināts Daugavpils budžets 2024. gadam Pašvaldības ziņas

1707
Apstiprināts Daugavpils budžets 2024. gadam

20. februārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības budžets 2024. gadam. Tajā ieņēmumu un izdevumu sadaļas sabalansētas tādā veidā, lai visu pašvaldības funkciju izpilde tiktu nodrošināta bez papildu aizņēmumiem Valsts kasē.

Budžeta veidošanu lielā mērā ietekmēja valsts līmenī pieņemtie finanšu lēmumi, kuru izpildi jānodrošina pašvaldībām: budžeta izstrādes grupai bija jāatrod līdzsvars starp strauji pieaugušo sociālo pabalstu apjomu, minimālās algas un pedagogu darba samaksas celšanu, kredītprocentu maksājumu pieaugumu (salīdzinot ar iepriekšējo gadu, procentu likmju maksājumi pašvaldības aizņēmumiem ir palielinājušies par 1 milj. euro), kā arī daudziem citiem izdevumiem un vienlaicīgu nepieciešamību nodrošināt iespējami labvēlīgu dzīves un darba vidi pašvaldības iedzīvotājiem un te esošajiem uzņēmumiem.

Pašvaldības resursi izdevumu segšanai (ieņēmumi) 2024. gadā kopumā ir 149 698 997 euro, t.sk. ieņēmumi plānoti 138 384 558 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada 10 478 311 euro un plānotie aizņēmumi investīciju projektu un Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai 836 128 euro. Ieņēmumu lielāko daļu veido transferti (77 766 262 euro), iedzīvotāju ienākuma nodoklis (49 592 847 euro), budžeta iestāžu ieņēmumi (5 986 693 euro) u.c. nenodokļu ieņēmumi, nodevas un ienākumi no saimnieciskās darbības. Pamatbudžeta izdevumi 2024. gadam plānoti 149 698 997 euro apmērā (t.sk. 5 623 779 euro aizņēmumu atmaksai un 72 000 euro ieguldījumam pamatkapitālā SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”).

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Elksniņš, komentējot 2024. gada budžetu, norāda: “Galveno pilsētas finanšu dokumentu izdevies izveidot bez deficīta. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies sabalansēt budžetu, nenonākot bankrotā un neaizņemoties ne centa. Uz daudzu ne tikai Latgales, bet arī citu Latvijas pašvaldību fona mēs drīzāk izskatāmies dzīvi, nekā miruši. Vismaz mums nenāksies maksāt milzīgus procentus par valsts kredītiem, kas paņemti pilsētas pamatfunkciju nodrošināšanai - mēs "neapcērpjam" sociālos pabalstus, skolas un bērnudārzi turpinās darbu, apkuri un ūdeni neatslēgs, ielas būs gaišas un tīras, mēs turpināsim visus iesāktos projektus, kas tiek finansēti tai skaitā no Eiropas fondu līdzekļiem, un pat spēsim organizēt kultūras pasākumus, tostarp pilsētas svētkus. Tomēr nevar teikt, ka tas nozīmē jebkādu pašvaldības attīstību vai to, ka 2024. gada budžets ir vērsts uz stabilizāciju un iedzīvotāju sociālās aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. Tas ir izdzīvošanas, nevis dzīvošanas budžets. Un sliktākais ir tas, ka valsts joprojām nesaskata nekādas problēmas.

Sociālajā aizsardzībā pieaugs atbalsta saņēmēju loks un tiks saglabāti svarīgākie atbalsta veidi

Budžeta būtiska izdevumu sadaļa ir Sociālā aizsardzība. 2024. gadā pieauga izdevumi mājokļa pabalstam, ir augstāks garantētā minimālā ienākuma, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tas dod tiesības uz pabalstiem iedzīvotājiem ar lielākiem ienākumiem, respektīvi, pieaugs gan pabalsta saņēmēju skaits, gan kopumā  pabalstos izmaksājamās summas.  Līdz ar to nācās rūpīgi pārskatīt un izvērtēt pašvaldības īstenotās atbalsta programmas. Ir saglabātas gandrīz visas sociālās programmas un pabalsti, jo viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem ir palīdzēt sociāli neaizsargātajiem daugavpiliešiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetā sociālajiem pabalstiem 2024. gadā paredzēti 6 662 042 euro. Prognozēts, ka pabalstus saņems aptuveni 18 000 cilvēku. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, finanšu līdzekļus nolemts vairāk novirzīt pamatvajadzību (ēdiens, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) nodrošināšanai.

Pašvaldība, tāpat kā līdz šim, turpinās izmaksāt mājokļa pabalstu, pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, pabalstus krīzes situācijā, bērnu ēdināšanai, personas apbedīšanai, personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, bērna piedzimšanas gadījumā, 100 un vairāk gadu jubilejā, pirts izdevumu segšanai, veselības aprūpei, vides pieejamībai, kā arī pabalstus politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un aizgādņiem. Pieaugs atbalsts ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti.

Sākot ar šo gadu valsts vairs nefinansēs deinstitucionalizācijas procesa ietvaros veiktās aktivitātes, līdz ar to pašvaldība uzņemsies arī šīs saistības, rūpējoties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams papildatbalsts, lai iekļautos sabiedrībā.

Izglītības nozarē palielinātas algas un saglabāts līdzfinansējums bērnu ēdināšanai

Vispārējo izglītības iestāžu finansēšanai 2024. gadā ieplānoti līdzekļi 56 131 329 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – 24 548 569 euro, maksas pakalpojumi – 2 622 132 euro un valsts budžeta finansējums mērķdotāciju veidā un projektu finansējums – 28 960 628 euro. Tas ir teju par 4 miljoniem euro vairāk, nekā pērn. Pieaugums saistāms lielākoties ar pedagogu, t.sk. pirmsskolas pedagogu, darba samaksas celšanu.

Vienlaikus pašvaldībai izdevies saglabāt finansējumu izglītojamo ēdināšanai: 2024. gada budžetā šim mērķim paredzēti vairāk nekā 4 670 000 euro.

Pašvaldība turpinās kompensēt ēdināšanas pakalpojumu vairākām pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupām: 6-gadīgiem izglītojamiem pirmsskolas izglītības sagatavošanas grupās, pirmsskolas izglītības speciālo grupu izglītojamiem, kā arī izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, pavisam kopā – vairāk nekā 1600 bērnu. Pilnībā apmaksātas pusdienas būs arī  1.-4. klašu skolēniem (teju 3 500 bērnu, šo pozīciju 50% apmērā finansē valsts). Pašvaldība turpinās līdzfinansēt  5.-12. klašu skolēnu pusdienas (kopumā – vairāk nekā 5 200 bērnu un jauniešu). Ēdināšanas izmaksas bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām pašvaldība turpinās segt pilnā apmērā visās vecuma grupās.

Finansējums piešķirts bērnu sporta izglītībai, sporta pasākumu īstenošanai un infrastruktūras attīstībai.

Finansējumu pašvaldību teritoriju un objektu uzturēšanai piešķirs mērķēti

Komunālās saimniecības pārvaldes izdevumu apjoms 2024. gadā būs 12 837 466 euro. Tas ietver pašvaldības autoceļu fondu (t.sk. valsts mērķdotāciju), kas šogad būs ap 4 milj.euro. Turpināsies pilsētas ielu pārbūve un remonts, izstrādās būvprojektus jauniem objektiem, veiks transporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumus. Paredzētas arī citas aktivitātes pašvaldības teritoriju, pilsētvides objektu un mājokļu apsaimniekošanai. Līdzekļu ekonomijas nolūkos tiek samazināti izdevumi ielu sanitārtehniskai uzturēšanai (zāles pļaušanai u.tml.).

Saglabāsies atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā un pilnveidos mēnešbiļešu sistēmu

Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 8 223 784 euro. Ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju, maksa  par braukšanu pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos pieaugs, bet vienlaikus tiks saglabāti atvieglojumi vairākām iedzīvotāju kategorijām (pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, skolēniem, daudzbērnu ģimenes locekļiem u.c.). Arī mēnešbiļešu cenas pārstrādās tādā veidā, lai tās būtu izdevīgas cilvēkiem, kuri sabiedrisko transportu regulāri izmanto ikdienā.

Kultūras nozarē samazināts finansējums, nezaudējot kvalitāti

Izdevumi kultūrai ir samazinājušies, jo 2023. gadā notika kultūras iestāžu reorganizācija. Izmaiņas veiktas ar mērķi efektīvāk koordinēt pašvaldības struktūrvienību darbu ar skaidri noteiktām funkcijām katrā jomā, nodrošināt materiāltehnisko un cilvēkresursu lietderīgu izmantošanu un taupīt finanšu resursus. Arī turpmāk tiks rīkoti lielākie un iecienītākie pasākumi un festivāli, tādi kā Pilsētas svētki, Muzikālā banka u.c. Paralēli tam tiek strādāts arī pie jaunu pasākumu rīkošanas, piesaistot uzņēmējus un privātos investorus.

Turpināsies atbalsts vairākās pašvaldības līdzfinansējuma programmās

Arī ierobežotu resursu apstākļos par vienu no prioritātēm paliek iedzīvotāju veselība un medicīnas pakalpojumu pieejamība. Līdz ar to pašvaldība turpinās īstenot ārstu speciālistu stipendiju programmu.

Uzņēmējdarbības veicināšanai ir paredzēts finansējums 102 227 euro apmērā. Lai sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, turpināsies Grantu konkurss „Impulss”.

Budžetā paredzēti līdzekļi objektiem, kas jau apstiprināti dalībai pašvaldības līdzfinansētajās programmās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu  programma tiks pārveidota un turpmāk dalībai tajā varēs pieteikties mājas, kas tiek renovētas, piesaistot ALTUM finansējumu.

Darbosies pašvaldības līdzfinansētā programma nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādei vai kanalizācijas sistēmai.

Tiks turpināta Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma. Ir paredzēti līdzekļi arī darbu veikšanai iepriekš apstiprinātajos projektos Kultūras mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros.

Turpinās īstenot iesāktos un  virzīt jaunus projektus

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novadu tuvāko gadu laikā īstenos Atveseļošanas fonda finansēto projektu “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide”. Ieplānota arī Lat-Lit programmas projekta „Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai, Snow Power” realizācija, kā arī paredzēti līdzekļi Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas projektam Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā  Vidzemes ielā 41a (Forštates kultūras nams). Budžetā paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošana aktīvās atpūtas parka un veikparka izveidei Stropu ezerā, daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūvei pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas, doktorāta izveidošanai Viršu ielā un daudzfunkcionāla rotaļu objekta piegādei un uzstādīšanai Stropu promenādes tuvumā.

Vērtēšanai ES struktūrtfondu līdzfinansējuma programmās iesniegti vairāki projekti, kas paredz pilsētas infrastruktūras objektu attīstību un sakārtošanu.

Pašvaldības budžeta projekta prezentācija

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!