Šobrīd Daugavpilī

UZSĀKTS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTS DAUGAVPILS PILSĒTAS PIELĀGOŠANAI KLIMATA PĀRMAIŅĀM Pilsētas ziņas

496
UZSĀKTS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTS DAUGAVPILS PILSĒTAS PIELĀGOŠANAI KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Šī gada 12.februārī ir parakstīts līgums par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam ietvaros apstiprinātā projekta “Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām/ ClimaAdapt: Capacity Improvement in Emergency Preparedness and Response through Climate Adaptation Actions” uzsākšanu.

Projekta vadošais partneris ir Baltkrievijas Republikas Ārkārtas situāciju ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas institūcija “Republikas īpašās nozīmes vienība”. Sadarbības partneri ir Oršas rajona izpildkomiteja (partneris no Baltkrievijas), Daugavpils pilsētas pašvaldība un Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Projekta ietvaros paredzētie pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, metodisko dokumentu izstrāde un citas projekta aktivitātes uzlabos sagatavotību un mijiedarbību dabas katastrofu gadījumos Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijās, tādējādi novēršot dabas katastrofu sekas, glābjot dzīvības un mazinot kaitējumu videi.

Daugavpils pilsētai projekta ietvaros tiks izstrādāts pilsētas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns, veiktas Daugavpils Glābšanas dienesta speciālistu apmācības un uzlabota tā materiāltehniskā bāze.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 096 050.75, no kuriem Eiropas Savienības atbalsts ir 90% jeb 986 445.67 eiro. Daugavpils pilsētas domes kā projekta partnera kopējās projekta izmaksas ir 125 166 eiro, no kuriem Eiropas Savienības atbalsts ir 90% jeb 112 649.40 eiro.

Projekta īstenošanas periods ir 21 mēnesis: Februāris, 2020 – Novembris, 2021

Vairāk par projektu Jūs varat uzzināt šeit:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/climaadapt

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa