Šobrīd Daugavpilī

Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām (ClimaAdapt), Nr. ENI-LLB-2-261

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2021, 11:48

Projekta nosaukums un numurs

ClimaAdapt: Capacity Improvement in Emergency Preparedness and Response through Climate Adaptation Actions, ENI-LLB-2-261

Finansēšanas avots

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam

Projekta pieteicējs (vadošais partneris)

Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība (Baltkrievija)

Projekta partneri

Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde (Baltkrievija)

Daugavpils pilsētas dome (Latvija)

Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Latvija)

Oršas rajona izpildkomiteja (Baltkrievija)

Projekta mērķis

Uzlabot Latvijas un Baltkrievijas pierobežu teritoriju glābšanas dienestu un vietējo varas iestāžu sagatavotību un sadarbību ārkārtas situāciju un dabas katastrofu gadījumos, ņemot vērā pārmaiņas klimata jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrāde;
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Satiksmes kontroles un glābšanas nodaļas materiāltehniskās bāzes uzlabošana;
  • Informatīvu materiālu sagatavošana un izglītojošu pasākumu organizēšana pilsētas iedzīvotājiem par klimata pārmaiņām un reaģēšanu ārkārtas situācijās un dabas katastrofu gadījumā;
  • Izpratnes veicināšanas kampaņas, darbinieku zināšanu un kompetences līmeņa paaugstināšana: semināri, apmācības, apmaiņas braucieni utt.

Projekta īstenošanas periods

21 mēnesis: Februāris, 2020 – Novembris, 2021

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 096 050.75, no kuriem Eiropas Savienības atbalsts ir 90% jeb 986 445.67 eiro

Daugavpils pilsētas daļa: EUR 125 166, Eiropas Savienības atbalsts 90% jeb 112 649.40 eiro.

 

Preses relīzes:

UZSĀKTS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTS DAUGAVPILS PILSĒTAS PIELĀGOŠANAI KLIMATA PĀRMAIŅĀM

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas uzskatus.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: www.eni-cbc.eu/llb

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu