Šobrīd Daugavpilī

Turpinās būvdarbi bērnudārzā Nr. 28 Pilsētas ziņas

212
Turpinās būvdarbi bērnudārzā Nr. 28

Atbilstoši 2019.gada 15.martā noslēgtajam līgumam ar SIA „LAGRON”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2019.gada decembrī būvdarbu izpilde ir 55.9% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā veikti demontāžas darbi, grīdu ierīkošana, fasādes apdares plākšņu un šuvju profilu montāža (daļēji), ka arī turpinās iekšējo apdares darbi un tīklu ierīkošanas darbi – kanalizācija, ūdensvads, apkure, ventilācija un elektroapgāde. Plānots uzsākt teritorijas labiekārtošanu, pabeigt fasādes siltināšanas un apdares darbus, veikt nojumes remontu un vējtvera ierīkošanu.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „INRI”,  autoruzraudzību SIA „Moduls Engineering”. Būvdarbi notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063  ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 021 859.42no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 478 954.66, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova