Šobrīd Daugavpilī

Sociālais dienests sniedz ģimenēm atbalstu skolas piederumu un formu iegādei Pilsētas ziņas

1946
Sociālais dienests sniedz ģimenēm atbalstu skolas piederumu un formu iegādei

Sākoties jaunajam mācību gadam, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka ģimenes ar trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kā arī aizbildņu ģimenes un daudzbērnu ģimenes var vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā, lai saņemtu atbalstu mācību piederumu un skolas formu iegādei, kā arī skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanai.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

Pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja bērns mācās pašvaldībā pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī daudzbērnu ģimenēm, ja daudzbērnu ģimenes vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru:

 • Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 eiro;
 • Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 eiro;
 • Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 eiro.  

Audžuģimenēm, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils valstspilsētas bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā pabalstu mācību piederumu iegādei,  vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā:

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25,00 eiro;
 • Izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem – 50,00 eiro;
 • Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35,00 eiro

Pabalsts skolas formas iegādei

Pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 eiro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē) piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Daudzbērnu ģimenes vienu reizi kalendārajā gadā par katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē), var saņemt pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 eiro, ja ģimenes vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanai

Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai 100 % apmērā piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādiem mērķiem:

 • ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem;
 • ēdināšanai vai ēdināšanas izdevumu kompensēšanai pašvaldības pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);

Pabalstu piešķir uz laika posmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī par laiku, kad tiek izskatīts iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai, ja tiek iesniegti ēdināšanas izdevumu apliecinoši dokumenti, kuros norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods.

Daudzbērnu ģimenēm – bērnu ēdināšanai pašvaldības pamatskolās un vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (pusdienas un launagi) mācību gada laikā, vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs vasaras brīvlaikā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas, ja ģimenes vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Ģimenes (personas), kuru  aizbildnībā ir bērns  līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru:

 • Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;
 • Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

Atbalsts pieejams visa gada garumā

Visa gada garumā ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm ir pieejams Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” atbalsts.

Iesniegumus atbalsta saņemšanai ar pievienotajiem dokumentiem var iesniegt:

 • papīra formātā, atstājot Sociālā dienesta pastkastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8., Liepājas ielā 4;
 • izmantojot e-adresi;
 • parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Sociālā dienesta e-pastu: socd@socd.lv.
 • nosūtot pa pastu.

Sīkāka informācija, zvanot uz informatīvo tālruni: 65449907, 22814696 vai bezmaksas informatīvo tālr. 80006966.

 

Informāciju sagatavoja:
Daigavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes
Komunikācijas nodaļa,
Sociālais dienests

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!