Šobrīd Daugavpilī

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas analīze Daugavpils pilsētas pašvaldībā Pilsētas ziņas

468
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas analīze Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Sākot ar 01.10.2017. Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sāka nodrošināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA “AADSO”), nomainot līdzšinējo operatoru SIA “Clean - R”, kas par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bija noteicis 7,31 EUR bez PVN 21%.

Pamatojoties uz 29.08.2017. noslēgto līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “AADSO” kā tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tika noteikts 7,00 EUR (bez PVN 21%), kas sastāv no sekojošām komponentēm:

Komponente

     Tarifs EUR bez PVN 21%

1. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšana

3,23

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa

likme par atkritumu apglabāšanu poligonā “Cinīši”

2,33

3. Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

1,44

                                                                                   Kopā:

7,00


Jāatzīmē, ka šāds atkritumu apsaimniekošanas tarifs pašvaldībā tika noteikts līdz 31.12.2017., jo jau no 2018.gada 1.janvāra, pamatojoties uz 01.01.2006. Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu (likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2016. un stājas spēkā ar 01.01.2017.) pakāpeniski tiek celta Dabas resursu nodokļu likme par atkritumu apglabāšanu, kas viennozīmīgi, proporcionāli nodokļa likmes pieaugumam, paaugstinās arī atkritumu apsaimniekošanas tarifu pašvaldībā :

Dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra:

 

Nr.

p. k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
(euro)

Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
(euro)

Likme laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
(euro)

Likme no 2020.gada 1.janvāra
(euro)

1.

Sadzīves atkritumi

tonna

25,00

35,00

43,00

50,00

 

Ņemot vērā iepriekš minēto Dabas resursa nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu palielināšanu, Daugavpils pilsētas pašvaldībā, sākot no 01.01.2018. tika veikts likmes proporcijas pārrēķins un kā pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 tika noteikts 7,58 EUR bez PVN 21%.

Jāuzsver, ka kopējais tarifa pieaugums par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir saistīts tikai ar Dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu:

 

Komponente

     Tarifs EUR bez PVN 21%

1. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšana

3,23

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa

likme par atkritumu apglabāšanu poligonā “Cinīši”

2,33

3. Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

2,02

                                                                                   Kopā:

7,58


            SIA “AADSO”, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdoto lēmumu, 2018. gadā veica regulatora tarifa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonā “Cinīši” jaunās redakcijas izstrādi, kas ar 28.11.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.132 arī tika apstiprināts, nosakot, ka poligona tarifs no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim būs 45,43 EUR/t, savukārt no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim – 48,85 EUR/t.

            Ņemot vērā to, ka pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tarifa aprēķināšanas aktuālās metodikas redakcijas poligona regulatora apstiprinātā tarifa likme no 01.01.2019. ir apvienota kopā ar Dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu (vārtu cena), tādējādi proporcionāli Daugavpils pilsētas pašvaldībā no 01.01.2019. tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikts 8,45 EUR apmērā:

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim

Nr.p.k.

Izmaksu posteņi

1 m3 izmaksas EUR bez PVN

1.

Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana

3,23

2.

Sadzīves atkritumu apglabāšana ar DRN

5,22

3.

Kopā (1. + 2. =)

8,45

 

Savukārt  no 01.01.2020. tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikts 8,85 EUR apmērā:

Laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Nr.p.k.

Izmaksu posteņi

1 m3 izmaksas EUR bez PVN

1.

Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana

3,23

2.

Sadzīves atkritumu apglabāšana ar DRN

5,62

3.

Kopā (1. + 2. =)

8,85


Jāuzsver, ka kopējais tarifa pieaugums par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir saistīts tikai ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa kopā Dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu.

            Izdarot kopējos secinājumus un salīdzinot Daugavpils pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu laika posmā no 2014.gada līdz šim brīdim ir viennozīmīgi secināms, ka SIA “AADSO” kā privāti publiska kapitālsabiedrība nodrošina pilsētai izdevīgāku sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo kopējais apsaimniekošanas tarifa kāpums ir saistīts tikai ar Dabas resursu nodokļa likmes pakāpenisku pieaugumu, jo komponente, ko nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldība, jau no 2017.gada 1.oktobra līdz šim brīdim ir palikusi nemainīga, tādējādi nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem maksimāli zemus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifus, ko nespētu nodrošināt iepriekšējais atkritumu apsaimniekošanas operators.

            Nozīmīgs faktors, kas liecina par godīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi ir esošā operatora savākto atkritumu tilpuma un svara noteiktā attiecība, kas izvērstā skaidrojumā nozīmē to, ka pie iepriekšējā operatora 1 kubikmetrs sadzīves atkritumus svēra 160 kilogramus,

savukārt SIA “AADSO” apsaimniekoto sadzīves svars vidēji sastāda 115 kilogramus kubikmetrā, kas nenoliedzami liecina par godīgu uzņēmuma darbību, neveicot papildus peļņas uzrēķinu par izvedamo sadzīves atkritumu noteikto un faktisko tilpuma un masas attiecību.

 

Informāciju sagatavoja:

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”