Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome uzsāk īstenot projektu degradēto teritoriju atdzimšanai Pilsētas ziņas

391
Daugavpils pilsētas dome uzsāk īstenot projektu degradēto teritoriju atdzimšanai

Daugavpils pilsētas dome kopā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, īsteno projektu LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form”. Projektā ir iesaistīti 7 partneri no Latvijas un Lietuvas: kopā ar biedrību Eiroreģions "Ezeru zeme" un Daugavpils pilsētas domi projektā piedalās arī pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Paņevežas pilsētas administrācija, kā arī Visaginas pašvaldības administrācija. Projekta mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projektā plānots atveseļot un padarīt par konkurētspējīgām Rēzeknes, Krāslavas novada, Daugavpils, Rēzeknes novada, Panevežas un Visaginas pašvaldību Lietuvā īpašumā esošas degradētās teritorijas. Ne mazāk svarīga projekta daļa ir sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana.  Iesaistītie speciālisti - teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji strādās teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā - Vāciju, Čehiju un Nīderlandi, sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps arī metodiskā rokasgrāmata teritoriju attīstības plānotājiem.

 5. jūnijā Krāslavā notika projekta atklāšanas tikšanās, kuras laikā tika pārrunāta projekta gaita, teritoriju sakoptības un zināšanu paplašināšanas nozīme.

Daugavpilī, projekta ietvaros, paredzēta Daugavpils cietokšņa 4. bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija,  veicot būvju demontāžu un  teritorijas labiekārtošanu. 

Daugavpils pilsētas domes kā projekta partnera kopējās projekta izmaksas 64 278,15 eiro, t.sk. projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 54 636,42 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 3214,00 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 6427,73 eiro.
Kopējais ERAF projekta finansējums ir 442 296,58 EUR.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv