Šobrīd Daugavpilī

Šodien Daugavpilī sākas Eiropas Padomes Ainavu konvencijas ieviešanas forums Pilsētas ziņas

426
Šodien Daugavpilī sākas Eiropas Padomes Ainavu konvencijas ieviešanas forums

Pasākumam reģistrējušies vairāk kā 100 dalībnieku no 25 valstīm. Foruma mērķis - pieredzes apmaiņa ainavu aizsardzības, kopšanas un attīstības jomā, apspriežot  Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas piektajā sesijā pieteiktos projektus no 13 valstīm. Foruma laikā Daugavpils pilsētas pašvaldībai tiks pasniegta EP Ainavas balva, kuru starptautiska žūrija vienbalsīgi piešķīra Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektam.

10 gados Daugavpils cietokšņa kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai, kā arī vides kvalitātes uzlabošanai un sociālo problēmu risināšanai Daugavpils pilsētas dome mērķtiecīgi piesaistījusi finansējumu no dažādiem finanšu avotiem. Līdzfinansējums 14 miljonu euro apmērā ir piesaistīts no Eiropas reģionālās attīstības fonda, kura aktivitātes pilsētvides attīstībai iepriekšējā ES fondu apguves periodā administrēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Pasākumu organizē Eiropas Padomes Ģenerāldirektorāts, sadarbībā ar VARAM un Daugavpils pilsētas domi.  

Pasākumu finansiāli atbalsta INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts Nr. LLI-326 “Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism / Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT) un projekts „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” (Nr. 10.1.2.0/15/TP/01).

Plašāka informācija par pasākumu pieejama EP Ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: https://www.coe.int/en/web/landscape/20th.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Granta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Telpiskās plānošanas departamenta

Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte

Tālr. 67026553, e-pasts dace.granta@varam.gov.lv

 

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas

vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr. 65476067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

Pasākums rīkots ar INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-326 “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT) līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 705856 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 599977.59 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

LatLit