Šobrīd Daugavpilī

Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 28 ēkā Pilsētas ziņas

363
Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 28 ēkā

Atbilstoši 2019.gada 15.martā noslēgtajam līgumam ar SIA „LAGRON”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2019.gada septembrī būvdarbu izpilde ir 37.76% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti demontāžas darbi, jumta siltināšanas un fasādes siltināšanas darbi  asīs B-C/1; B-C/7, turpinās elektroinstalācijas, apkures sistēmas izbūves darbi, ventilācijas sistēmas un iekšējās kanalizācijas ierīkošanas darbi un iekšējās apdares darbi. Plānots uzsākt teritorijas labiekārtošanas darbus un oktobrī pieslēgt ēku pie apkures sistēmas.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „INRI”,  autoruzraudzību SIA „Moduls Engineering”. Būvdarbi notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063  ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 021 859.42no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 478 954.66, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova