Šobrīd Daugavpilī

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 īstenošanu Pilsētas ziņas

366
Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 īstenošanu

Š.g. 11.martā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  ietvaros.

Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. 

Projekta galvenās aktivitātes: 
1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
2. Projekta vadība; 
3. Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana: 
• Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī; 
• Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Daugavpilī; 
4. Sventes degradētās teritorijas revitalizācija Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads: 
• Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība; 
5. Luknas degradētās teritorijas revitalizācija Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads: 
• Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve (MK Noteikumu 48.5.punkts). 
6. Autoruzraudzības veikšana; 
7. Būvuzraudzības veikšana; 
8. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie sasniedzamie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 10,38 ha platībā, radītas 95 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 2 411 196 EUR apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. Daugavpils pilsētas dome: 3,98 ha platībā, rādītās 83 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 872 092,00 eiro apmērā. Daugavpils novada dome: 6,4 ha platībā, rādītās 12 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 1 539 104,00 eiro apmērā.

 

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 729 116.34, no tiem:

Daugavpils pilsētas daļa - kopējā summa ir EUR 3 648 307.42 EUR,

ERAF finansējums 85% - 3 050 763.57 EUR;

Valsts budžeta dotācija 4,5% - 161 511.01 EUR;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 859.03 EUR;

neattiecināmās izmaksas - 59 173.81 EUR. 

Daugavpils novada daļa – EUR 2 080 808.92 EUR,

ERAF finansējums 74.74% - 1 554 284.05 EUR;

Valsts budžeta dotācija 3.80% - 79107.09 EUR;

Daugavpils novada domes līdzfinansējums 8.88% - 184583.21 EUR;

privātās attiecināmās izmaksas 12.58% - 261713.69 EUR;

neattiecināmās izmaksas - 1 120.88 EUR. 

Projekta īstenošanas ilgums – no 2019.gada 20.februāra līdz 2020.gada 19.novembrim (21 mēnesis no Vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas).

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv