Šobrīd Daugavpilī

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/029 “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanu Pilsētas ziņas

231
Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/029 “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanu

Š.g. 15.martā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/029 “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 1. kārta”  ietvaros.

Projekta “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” mērķis ir Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. 

Projekta galvenās aktivitātes: 
1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
2. Križu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā: 
- teritorijas labiekārtošanas darbi (teritorijas attīrīšana no būvgružiem un apzaļumošana); 
- ceļu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) izbūve. 
3. Autoruzraudzības veikšana; 
4. Būvuzraudzības veikšana; 
5. Projekta publicitāte. 

Projekta rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 12.3535 ha platībā, radītās 27 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 3 625 527 EUR apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas 2 569 735.49 EUR, no tiem: 

  • ERAF 85.02% - 2 177 942.44 EUR; 
  • Valsts budžeta dotācija 4.50% - 115 155.16 EUR; 
  • Daugavpils pilsētas domes finansējums 10.49% - 268 695.36 EUR un neattiecināmās izmaksas - 7 942.53 EUR; 

Plānotais projekta īstenošanas ilgums – no 2019. gada februāra līdz 2020. gada oktobrim (21 mēnesis no Vienošanās par līguma īstenošanu noslēgšanu). 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv