Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” Pilsētas ziņas

300
Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

Projekta Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi Daugavpils pilsētas būvobjektos. Informācija ir atspoguļota tabulā (skatīt zemāk). Objektu kopējais garums sastāda 2.275 km.

Daugavpils pilsētas domes projekta summa ir 5 316 934.40 EUR, ERAF 85% - 4 435 508.02 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5% - 234 821.01 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums 10,5% - 547 915.70 EUR un neattiecināmās izmaksas 98 689.67 EUR.

Informatīva tabula:

Nr.p.k.

Būvobjekts

Būvuzņēmējs

Būvuzraugs

Autoruzraugs

Būvdarbu izpilde

1.

Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

Pilnsabiedrība „LMR projekts”

28%

 

2.

Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

54%

 

3.

Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

100%

(objekts ir nodots ekspluatācijā)

4.

Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

20%

 

5.

Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

8%

 

 

Būvniecības darbu fotofiksācija:

1.att. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta būvobjektā Marijas ielā.

 

2.att. Izbūvēta atbalstsiena būvobjektā Silikātu ielā.

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv