Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” Pilsētas ziņas

387
Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros turpinās būvniecības darbi objektā „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs PS „PMK un BB”), uz doto brīdi būvdarbu izpilde sastāda 91%.

Objektā „Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī” sākot ar 19.12.2019. ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums un būvniecības darbi nenotiek. Divu ielu posmos “Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) un “Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”) būvniecības darbi ir pabeigti, notiek objektu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.

Daugavpils pilsētas dome veicinot uzņēmējdarbības vidi un atbilstoši SAM 5.6.2. nosacījumiem, pagājušā gada nogalē rīkoja jaunbūvējamās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas tiesību atklātu izsoli. Atbilstoši apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles rezultātiem, tiesības nomāt jaunbūvējamo rūpnieciskās ražošanas ēku ieguva SIA „AXON CABLE”.

Projekta kopējās izmaksas 8 263 519.71 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 8 224 192.83 EUR, t.sk. ERAF 6 078 868.46 EUR, valsts budžeta dotācija 311 430.04 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 726 670.10 EUR un priekšfinansējums privātajam finansējumam 1 107 224.23 EUR.

Objektu fotofiksācija:

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv