Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 īstenošanu Pilsētas ziņas

95
Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 īstenošanu

Projekta Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” ietvaros ir pabeigti būvniecības darbi visos būvobjektos un notiek dokumentācijas sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā. Objektu kopējais garums sastāda 2.275 km.

Informatīva tabula:

Nr.p.k.

Būvobjekts

Būvuzņēmējs

Būvuzraugs

Autoruzraugs

Būvdarbu izpilde

1.

Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

Pilnsabiedrība „LMR projekts”

100%

 

2.

Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

100%

 

3.

Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

100%

(objekts ir nodots ekspluatācijā)

4.

Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

100%

 

5.

Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

100%

 


Būvniecības darbu fotofiksācija:

 

 

Projekta mērķis:  Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas:

Daugavpils pilsētas domes projekta summa ir 5 316 934.40 EUR,

ERAF 85% - 4 435 508.02 EUR;

Valsts budžeta dotācija 4,5% - 234 821.01 EUR;

Pašvaldības līdzfinansējums 10,5% - 547 915.70 EUR

neattiecināmas izmaksas 98 689.67 EUR.

Projekts īstenošanas termiņš: no 25.06.2019. līdz 24.03.2021. (21 mēnesis no Vienošanās par līguma īstenošanu noslēgšanu). 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv