Šobrīd Daugavpilī

Pabeigti būvkonstrukciju noturības nodrošināšanas un blakus telpu atjaunošanas būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā Pilsētas ziņas

66
Pabeigti būvkonstrukciju noturības nodrošināšanas un blakus telpu atjaunošanas būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

2019.gada sākumā būvdarbu veikšanas procesā līguma par Daugavpils 13. vidusskolas ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas veikšanu ietvaros, tika konstatēta nepieciešamība veikt papildus būvkonstrukciju noturības nodrošināšanu.

Saskaņā ar 08.10.2018. noslēgto līgumu ar SIA „Celtniecības projektu vadība” tika veikti būvdarbi Daugavpils 13.vidusskolas, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, ēkas būvkonstrukciju noturības nodrošināšanai un blakus telpu atjaunošanai. 09.04.2020 Būvuzņēmējs informēja Daugavpils pilsētas domi par būvdarbu pabeigšanu, 21.04.2020 būvdarbi tika pieņemti ar darba komisiju un uzsākta objekta nodošanas ekspluatācijā procedūra Būvniecības valsts kontroles birojam.

Tuvākajā laikā tiks atjaunoti un pabeigti arī būvdarbi pēc pamatlīguma, atlikto būvdarbu apjoms ir ap 10% no kopējiem līguma būvdarbu apjomiem.

 

Būvobjektā Parādes ielā 7 arī turpinās būvdarbi, pabeigti apjomīgi demontāžas darbi; paralēli notiek ergonomisko mēbeļu, mācību līdzekļu un IKT aprīkojuma sarakstu aktualizācija iepirkuma sagatavošanas ietvaros.

 

Projekta mērķis ir  Daugavpils pilsētas piecu izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 77.82% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 795  506.00 EUR.