Šobrīd Daugavpilī

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Pilsētas ziņas

251
Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Daugavpils pilsētas dome 2019.gada 27.jūnijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./18/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” īstenošanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (turpmāk – Objekts).

Dome, lai apgūtu Eiropas Savienības finansējumu, atbilstoši MK noteikumiem uzsāka projektu realizāciju pirms projektu apstiprināšanas CFLA, 2018.gada oktobrī tika parakstīts būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju SIA “BORG” par būvniecības darbu veikšanu Objektā. SIA “BORG” līguma izpildes termiņš ir 2019.gada 16.oktobris un šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš, bet būvuzņēmējs veic būvdarbus ātrāk nekā noteikts būvdarbu grafikā. Jau uz 2019.gada 31.maiju SIA “BORG” būvdarbu izpilde sastāda 1 241 255.75 EUR jeb 73,6% no kopējā apjoma.

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā  LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Projekta realizācijas termiņš: 18 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 1 717 289.34, no tiem attiecināmās izmaksas ir 350 233.95 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 1 367 055.39 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 54.87 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 13.54 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums – 31.59 % no attiecināmajiem izdevumiem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja D.Briška, tālr.65476061