Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzies būvdarbu konkurss Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanai Pilsētas ziņas

139
Noslēdzies būvdarbu konkurss Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lielās ēkas siltināšanai

2019.gada 28.februārī noslēdzies  iepirkums „Būvdarbi Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2. ietvaros)” (Identifikācijas Nr. DPD 2019/5), kurā piedalījās 4 pretendenti - SIA „Belmast Būve”, SIA „Lagron”, SIA „BORG” un SIA „ENERGOBALTIKA”. Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA „ENERGOBALTIKA”, pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu, kuru cena ir zemākā).

Līgums par autoruzraudzību, atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ir noslēgts ar SIA „Būvdizains”, bet līgums par būvuzraudzību ar IK „Būvzinis-J”.

Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/17/I/105) mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas ārsienas, jumta pārsegumu, cokolu un pamatus, veiks logu un ārdurvju nomaiņu, renovēs apkures sistēmu, izbūves karstā ūdens cirkulācijas sistēmu un rekuperācijas ventilācijas sistēmu, veiks lodžijas grīdas un ārsienu siltināšanu, modernizēs apgaismojuma sistēmu. Līdz ar to projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārta un labiekārtota teritorija.

Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 2 675 037.7 no tiem

attiecināmās ir EUR 2 386 625.96, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR EUR 2 028 632.07, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR

107 398.17 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 250 595.72.

neattiecināmās ir EUR 288 411.74 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa