Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

141
Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” realizācijas gaitu

Saskaņā ar 2019.gada 14.novembrī noslēgto līgumu starp PS „VANPRO un NORDSERVISS” un Daugavpils pilsētas domi turpinās būvdarbi Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai.

2020.gada 14.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra, Mihoelsa ielā 4, telpās atgriezās personāls un izglītojamie. Iekštelpu būvdarbi plānotajās robežās ir pabeigti, lai objektu varētu droši ekspluatēt. Noslēguma etapā tiks veikti fasādes apdares darbi, teritorijas labiekārtošanas, metāla uzbrauktuvju izbūves un pacēlāja ieejas mezgla izbūves darbi. Šo darbu veikšanas laikā darbs tiks organizēts tā, lai būvnieki nesaskartos ar ēkas lietotājiem, ievērojot visus drošības noteikumus.

2020.gada augustā PS „VANPRO un NORDSERVISS” būvdarbu izpilde sastāda 75% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam.

Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, un tas atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 045 667.74, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 649 017.53 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa

Fotofiksācija: Mihoelsa iela 4