Šobrīd Daugavpilī

Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

79
Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu

Centrālā finanšu un līguma aģentūra apstiprināja Daugavpils pilsētas domes iesniegtos grozījumus projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/062 grozījumus, kas paredz neattiecināmās izmaksas projektā palielināt par 186 489.83 EUR, līdz ar to, kopējās projekta izmaksas sastādīs 1 045 667.74 EUR.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija līguma parakstīšanai ar Pilnsabiedrību “VANPRO un NORDSERVISS” būvdarbu uzsākšanai Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī.

Projekts tiks īstenots atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” prasībām.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkots energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 045 667.74, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 649 017.53 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa