Šobrīd Daugavpilī

Par projekta realizācijas gaitu Daugavpils pilsētas Stropu pamatskolas – attīstības centra Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī Pilsētas ziņas

94
Par projekta realizācijas gaitu Daugavpils pilsētas Stropu pamatskolas – attīstības centra Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome 2018.gada 18.jūlijā izsludināja atklātu konkursu uz būvdarbiem „Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)” identifikācijas numurs DPD 2018/109. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 5.oktobris. Konkursā savus piedāvājumus ir iesnieguši trīs pretendenti, šobrīd notiek iesniegtās dokumentācijas vērtēšana.

Atgādinām, ka projekts tiks īstenots atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” prasībām.

Projekta mērķis ir samazināt primāras enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils 2.speciālas pirmsskolas izglītības iestādes ēkai – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkots energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 859 177.91, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 462 527.70 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa