Šobrīd Daugavpilī

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Daugavpilī? Pilsētas ziņas

119
Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Daugavpilī?

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

Šovasar, īstenojot dabasgāzes apgādes sistēmas modernizācijas politiku, no jūlija līdz septembrim AS “Gaso” Daugavpilī veiks hidroslēgu un kondensāta savācēju likvidāciju vai to nomaiņu uz mūsdienīgākām noslēgierīcēm.

Dabasgāzes padeves pārtraukums tiek plānots Ruģeļu mikrorajonā Zaļās ielas 9 rajonā - 27 privātmājām, kā arī Jātnieku un Tukuma ielu krustojuma rajonā - 31 privātmājai, jo tiks veikti sekcionēšanas aizbīdņu uzstādīšanas darbi. Dabasgāzes padeves pārtraukums nepārsniegs vienu darba dienu, par ko lietotāji iepriekš tiks brīdināti. Tāpat Jātnieku ielas 77 rajonā ieplānota izolējošā savienojuma (monobloka) uzstādīšana uz zemā spiediena pazemes gāzesvada bez gāzes padeves pārtraukšanas lietotājiem.

Septembrī tiks nomainīts skapjveida gāzes regulēšanas punkts (SGRP) daudzdzīvokļu mājai Aglonas ielā 3, jo tas ir novecojis. Rekonstrukcijas laikā dabasgāzes padeve tiks pārtraukta visai mājai uz laiku līdz 8 stundām, par ko iedzīvotāji tiks laicīgi informēti.

Veicamie dabasgāzes apgādes sistēmas modernizācijas darbi un remontdarbi paaugstinās sistēmas drošību, atvieglos ekspluatāciju un nodrošinās pēc iespējas bezavāriju gāzes padevi lietotājiem.

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētus defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīklā ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

Kāpēc jāmaina spiediena regulēšanas iekārtas?

Veicot periodiskas gāzes regulēšanas punktu (GRP) apkopes, visai bieži iespējams konstatēt dažādas tehniskas problēmas un defektus, kuru novēršanai nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi un darbs. Daudzu tehnisko problēmu novēršana notiek nekavējoties, taču ir arī tādas, ko iekļauj AS „Gaso” kapitālieguldījumu un plānveida rekonstrukciju programmās. Viss atkarīgs no defektu rakstura, jo tie var būt dažādi: sākot ar bojātu objekta nožogojumu, ko nepieciešams nomainīt, līdz pat būtiskiem regulēšanas iekārtas elementu defektiem, kad ir nepieciešama tūlītēja bojātās detaļas nomaiņa vai pat GRP pilnīga rekonstrukcija.

Gadījumos, kad tas tehniski iespējams, rekonstrukcijas rezultātā GRP aizstāj ar skapjveida gāzes regulēšanas punktu (SGRP). Tādā veidā sistēma tiek padarīta kompaktāka: ja ēku GRP var aizņemt palielu platību, tad skapjveida GRP izvietošanai nevajag vairāk par dažiem kvadrātmetriem. GRP rekonstrukcija ne visos gadījumos saistīta ar dabasgāzes lietotāju atslēgumiem – viss atkarīgs no konkrētās situācijas un GRP izvietojuma gāzapgādes tīklā. Bez tam GRP un SGRP var tikt aprīkoti ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmām (telemetriju), kas ļauj iegūt operatīvos ekspluatācijas  datus  par  dabasgāzes  sadales  tīkla  darbību,  tādējādi  paaugstinot  tā  ekspluatācijas  drošību  un  nodrošinot  savlaicīgu  nestandarta  situāciju  un  avāriju atklāšanu.

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. Akciju sabiedrība “Gaso” ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir “Latvijas Gāze”, AS “Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā.