Izmaiņas pašvaldības dzīvokļu īres maksā ļaus produktīvāk sniegt palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā Pilsētas ziņas

1398
Izmaiņas pašvaldības dzīvokļu īres maksā ļaus produktīvāk sniegt palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā

Ar šī gada 1. jūniju vairākām izīrējamo pašvaldības telpu kategorijām mainīsies īres maksa. Attiecīgus paziņojumus kopā ar aprīļa rēķiniem saņēmuši SIA „DDzKSU” klienti, uz kuriem attiecināmi jaunie telpu izīrēšanas noteikumi.

Kopš 2021. gada 1. maija Latvijā ir spēkā jauns “Dzīvojamo telpu īres likums”. Saskaņā ar likuma 17. pantu īrnieka pienākums ir “maksāt īres maksu dzīvojamās telpas līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā”. Likumā 31.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

Normatīvo aktu pamatā 2022.gada 4.janvārī stājās spēkā Daugavpils domes 2021.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.67 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kas nosaka Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpās īres maksu.

Šī gada 28.janvārī Daugavpils domes ārkārtas sēdē tika skatīti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.67 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kuros ir atrunātas izmaiņas telpu īres maksā.

Kāda īres maksa būs katrai pašvaldības dzīvojamo telpu kategorijai?

Dzīvojamām telpām, kas izīrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā tādām iedzīvotāju kategorijām kā bērni bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, personas ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušas personas, ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem u.c., tiks noteikta īres maksa 0,01 EUR mēnesī par vienu izīrētās dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru (izņemot speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu). Tas neattiecas uz dzīvojamām telpām, kurām noteikts speciālistam izīrējamas statuss: šajā kategorijā īres maksa joprojām paliek 1,00 eiro mēnesī par 1m2, savukārt, ja dzīvojamā telpa atrodas Križu apkaimē - 0,20 eiro mēnesī par 1m2. Dzīvojamajai telpai atjaunotā dzīvojamajā mājā Gaismas ielā 7, Daugavpilī, īres maksa noteikta - 1,40 eiro mēnesī par vienu izīrētās dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru (izņemot speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu).

Īres maksa dzīvokļiem, kuriem noteikts sociālo statuss, noteikta 0,01 eiro apmērā par 1m2.

Savukārt visiem dzīvokļiem, kas izīrēti ar atsavināšanas tiesībām, īres maksa tiks noteikta 0,25 eiro apmērā par 1m2. Tie ir vairāk kā 2 500 dzīvokļi, kas joprojām nav privatizēti un ko īrē personas, kurām pašvaldībai nav pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Grozījumu galvenais mērķis ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.

Iekasētie līdzekļi galvenokārt tiks novirzīti remontdarbu veikšanai bāreņiem izīrējamajos pašvaldības dzīvokļos.

Šobrīd rindā uz dzīvojamo platību vien bērnu bāreņu kategorijā  ir 40 cilvēku, un plānotais papildus finansējums, kas tiek lēsts 144 584 eiro apmērā, palīdzēs paātrināt dzīvokļa jautājuma risināšanas gaitu. No īres maksas iegūto finanšu līdzekļu izlietojuma mērķis ir stingri iezīmēts atbilstošā remontdarbu izdevumu pozīcijā.

Turklāt, Civillikuma 2120.pants nosaka, ka nomas vai īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikts, ka manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Citu pašvaldību pieredze

Salīdzinot situāciju ar citām pašvaldībām, Jelgavas novadā dzīvokļi vispārējā tipa mājās, kas izīrēti personām, kurām pašvaldībai nav pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, īres maksa ir 1,12 EUR/ m2, par dzīvokļiem sociālajos īres namos, kas izīrēti personām, kurām pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvokļiem vispārējā tipa mājās, kas izīrēti personām, kurām pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – 0,375 EUR/m2. Liepājas pilsētas pašvaldībā no 2020. gada 1. jūlija papildu īres (apsaimniekošanas) maksai tika noteikta īres maksas peļņas daļa 2,5% apmērā no dzīvokļa kadastrālās vērtības gadā. Tukuma, Pļaviņu un Ludzas novada pašvaldībās īres maksa noteikta pēc dzīvokļa labiekārtotības pakāpes. Piemēram, Tukuma novadā īres maksa par labiekārtotu dzīvojamo telpu noteikta – 0,80 EUR/ m2.

Īrnieks, kuram īres maksa noteikta 0,25 eiro par 1m2 mēnesī, dzīvokli var izpirkt

Saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.67 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”, SIA “DDzKSU” aprīlī kopā ar komunālo pakalpojumu rēķiniem nosūtīja visiem pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem brīdinājumu par īres maksas paaugstināšanu un aicinājumu pārslēgt īres līgumus.

Dzīvojamo telpu īres likuma 17.panta 4.punkts nosaka, ka viens no īrnieka pienākumiem ir veikt ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistītos maksājumus, ievērojot dzīvojamās telpas īres līguma noteikumus. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, ar saistošo noteikumu Nr.67 grozījumiem tika nostiprināts nosacījums, ka papildus īres maksai īrnieks maksā apsaimniekošanas izdevumus un maksu par saņemtiem pakalpojumiem saskaņā ar pārvaldnieka vai pakalpojumu sniedzēja izrakstītiem rēķiniem. Līdz ar to arī īres maksa tiks iekļauta pārvaldnieka vai pakalpojumu sniedzēja izrakstītajos rēķinos.

Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuriem īres maksa noteikta 0,25 eiro mēnesī par vienu izīrētās dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru, pastāv atsavināšanas tiesības uz īrēto dzīvokli. Pēc dzīvokļa atsavināšanas īres maksa no īrniekiem netiks iekasēta.

Jautājumu gadījumos var griezties:

SIA “DDzKSU” abonentu daļā (65407284, 65407286, 65407287, 65407288);

Pašvaldības Dzīvokļu nodaļā (65404340, 65404359).

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!