Šobrīd Daugavpilī

Izmaiņas noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ūdens starpības aprēķinu Pilsētas ziņas

511
Izmaiņas noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ūdens starpības aprēķinu

2019.gada 22.novembrī  stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas paredz izmaiņas:

 • aprēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu;
 • būtiskas izmaiņas ūdens starpības aprēķina kārtībā.

Kā veidojas ūdens patēriņa starpība?

- Dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezgla uzstādītā skaitītāja patēriņš

- Summārais iesniegtais dzīvokļu ūdens skaitītāju patēriņš

- Ūdens patēriņa starpība

Kāpēc veidojas ūdens patēriņa starpība?

 • Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti skaitītāju rādījumi
 • Persona uzrāda mazākus skaitītāja rādījumus, nekā tie ir patiesībā
 • Neprecīzi un dažādi ūdens patēriņa skaitītāji
 • Novecojušie mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli
 • Mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u.c. ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību)

Kā nosaka dzīvokļu īpašnieku maksājumos daļu par ūdens patēriņa starpību?

Dzīvokļu īpašnieki NAV VIENOJUŠIES par veidu, kā segs ūdens patēriņa starpību

Ūdens starpības sadales veidu izvēlas pārvaldnieks,

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izvēlējās ūdens starpības sadali atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam

Dzīvokļu īpašnieki VIENOJUŠIES par veidu, kā segs ūdens patēriņa starpību:

 • atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;
 • proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;
 • atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu

! Izņēmums

Ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru rīcības dēļ nav iespējams noteikt šī dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu (ievērojot maksimālo piegādāto ūdens daudzumu, Daugavpilī  t.i. līdz 7.5m3 uz 1 personu  –  mājās ar aukstā un karstā ūdens apgādi un kanalizāciju, un 4.5m3 uz 1 personu – mājās ar ūdensapgādi un/vai kanalizāciju), t.i.:

 • kuri nav iesnieguši informācijuu par skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā (bet ne mazāk kā 3 mēnešus pēc kārtas)
 • kuru dzīvokļos nav uzstādīti, nomainīti vai atkārtoti verificēti ūdens patēriņa skaitītāji
 • ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā
 • kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi
 • kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojumi, pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība
 • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu
 • kuri nav ļāvuši ppārvaldniekam veikt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu

Kā pieņemt lēmumu mainīt esošo ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas kārtību?

Dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu par ūdens  patēriņa starpības aprēķināšanas kartību

Un šos lēmumu var pieņemt 2 veidos:

 • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē

     50%+1 no visiem dzīvokļu īpašumiem

 • Aptaujas veidā

      50%+1 no visiem dzīvokļu īpašumiem

Kā samazināt ūdens patēriņa starpību dzīvojamai mājai ?

 • Noteikt īsāku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas termiņu
 • Lemt par novecojošo ēkas iekšējās ūdensapgādes tīklu savlaicīgu rekonstrukciju visā mājā
 • Lemt par dzīvokļu īpašumos skaitītāju nomaiņu pret attālināti nolasāmām ūdens patēriņa datu iekārtam

Pārvaldnieka pienākumi:

 • vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja verificēšanas termiņa beigām rakstiski paziņot dzīvokļa īpašniekam par nepieciešamību veikt skaitītāja atkārtoto verificēšanu un, ja atkārtotā verificēšana nav veikta, vismaz vienu reizi mēneša laikā pēc skaitītāja verificēšanas termiņa beigām rakstiski informēt par to;
 • līdz nākamajai ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasīšanai informēt attiecīgo dzīvokļa īpašnieku, ka viņš nav iesniedzis ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus;
 • ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20 %, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot; ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu. 

  ddzksu.lv