Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

412
Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu

Saskaņā ar 2019.gada 1.septembrī parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Daugavpils pilsētas domi, turpinās projekta Nr.9.3.1.1/19/I/003 “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”   realizācija.

2020.gada 22.maijā CFLA apstiprināja projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” līguma grozījumus, izslēdzot no plānotajām aktivitātēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) “Bērni ārpusģimenes aprūpē: Jauniešu mājas izveide” un nomainot plānotā pakalpojuma “Grupu māja (dzīvoklis)”  adresi.

2020.gada 15.maijā noslēdzies iepirkums “Daugavpils sociālās aprūpes iestādes Turaidas ielā 36, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.) un Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide (SAM 9.3.1.)”. Tuvākajā laikā tiks parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu, kā rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā tiks sniegti Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem „Atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

2020.gada 20.maijā izsludināts iepirkums „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī (SAM 9.3.1.)”. Rezultātā tiks izveidots SBSP „Grupu māja (dzīvoklis)” 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šobrīd dzīvo valsts ilgstošas aprūpes institūcijā, pāries uz patstāvīgu dzīvi pašvaldībā.

Bez tam, objektos “Bērnu nama – patversmes telpu pārbūvi Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām, Komandanta ielā 3, Daugavpilī (SAM 9.3.1.ietvaros)” un “Dienas aprūpes centra pielāgošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, Daugavpilī (SAM 9.3.1.ietvaros)” turpinās būvdarbi.

Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 745 357,04, no tām:

Attiecināmās: EUR 1 745 357,04

ERAF līdzekļi 63,16%: EUR 1 102 387,10

Valsts budžeta dotācija 3,34%: EUR 58 361,67

Pašvaldības finansējums 33,5%: EUR 584 608,27

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa