Šobrīd Daugavpilī

Ieskats ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” norisē Izglītības ziņas

176

 

No 2009.gada novembra Daugavpils pilsētas pedagogiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties ESF projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos". Visos 4 projekta posmos kopā jau atbalstīti 1370 pedagogi (4.posmā (2011.gada janvāris-aprīlis) 303 pedagogi: 1.aktivitātē - 14 pedagogi; 2.aktivitātē - 33 pedagogi; 3.aktivitātē - 256 pedagogi), ievērojot pilsētas kvotas.

 

             ESF projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" tiek īstenots, pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 998:

11.1.punkts - atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību (1.aktivitāte);

11.2.punkts - atbalsts pedagogam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (2.aktivitāte);

11.3.punkts - pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un attīstība (3.aktivitāte).

Pedagogu iesaistīšanās projektā ir brīvprātīga.

 

Projekta ietvaros uz stipendiju/mērķstipendiju var pretendēt vispārējā un profesionālā izglītības iestādē, t.sk. profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestādē strādājošs pedagogs, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs:

1.     aktivitāte

...kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ - pedagoga slodze ir mazāka par 12 (divpadsmit) kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darbavietā ārpus izglītības iestādes. Atbalsts plānots jaunu prasmju apguvei citā nozarē vai specialitātē, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (tālākizglītība - kursi 72-110 stundu apjomā). 

Stipendija ir 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu.

Stipendijas pretendents pats meklē augstskolu tālākizglītības programmu piedāvājumu (augstskolu mājaslapās), kontaktējas ar augstskolu tālākizglītības koordinatoriem par mācību uzsākšanas vietu, laiku, kā arī apliecinājuma saņemšanu.

! Pedagogs 1.aktivitātē var piedalīties 1 reizi (ja to atļauj pilsētas kvotas).

2.     aktivitāte

... kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un kuram paredzēto pienākumu veikšanai trūkst attiecīgas profesionālas kvalifikācijas, piem., cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pārkvalifikācija - kursi 72-110 stundu apjomā). 

Stipendija ir 100 latu mēnesī un to piešķir uz apmācību laiku, nepārsniedzot sešu mēnešu periodu.

Stipendijas pretendents pats meklē augstskolu tālākizglītības programmu piedāvājumu (augstskolu mājaslapās), kontaktējas ar augstskolu tālākizglītības koordinatoriem par mācību uzsākšanas vietu, laiku, kā arī apliecinājuma saņemšanu.

! Pedagogs 2.aktivitātē var piedalīties 1 reizi (ja to atļauj pilsētas kvotas).

3.     aktivitāte

...kurš strādā vispārējās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 (sešas) vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības novērtēšanā.

No 2010.gada augusta kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļautas mācību stundas, audzināšanas stundas (klases stundas),  fakultatīvās nodarbības, konsultācijas, pulciņu nodarbības.

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process notiek saskaņā ar ESF projekta "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide" darba grupas izstrādāto Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli.

Mērķstipendija ir 100 latu mēnesī un to piešķir uz četriem mēnešiem.

! Pedagogs 3.aktivitātē var piedalīties 2 reizes, tātad projekta laikā iegūt divas kvalitātes pakāpes (ja to atļauj pilsētas kvotas).

 

Katrā projekta posmā Pedagogu atlases komisija, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.998 un Pedagogu atlases nolikumu (IP vadītājas 03.11.2009. rīkojums Nr.330-r), izvērtē katru pretendentu individuāli. Galvenie kritēriji:

  • 1) iesniegto dokumentu kvalitāte un atbilstība - vai iesniegti visi dokumenti, vai tie precīzi aizpildīti (1., 2., 3.aktivitāte);
  • 2) papildus kritērijs 2.aktivitātei: izvēlētās apmācības programmas atbilstība izglītības iestādes realizētajām programmām un vajadzībām, kā arī augstskolas noteiktā mērķauditorija katrai programmai;
  • 3) papildus kritērijs 3.aktvitātei: pedagoga „Apliecinājumā par plānotajiem uzdevumiem pieredzes tālāknodošanā citu pedagogu izglītošanā vai konsultēšanā 2010./11.m.g." piedāvātie pasākumi (izglītības iestādes robežās - pedagogs varēja iegūt 1 punktu; pilsētas robežās - 2 punktus; starpnovadu/valsts robežās - 3 punktus).

 

Pedagogu atlases komisijas atbalstīto pedagogu saraksts stipendijas/mērķstipendijas saņemšanai tiek saskaņots ar Projekta vadības grupu Rīgā.

 

 

P.S. Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem katra projekta posma un katrai aktivitātei, kā arī apstiprināto pedagogu saraksti, regulāri tiek ievietoti Izglītības pārvaldes mājaslapā http://www.ipd.lv/ jau no projekta sākuma (2009.gada novembra).

Joprojām http://www.ipd.lv/ atrodama informācija par atbalstītajiem pedagogiem katrā posmā:

1.posmā: http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=13&lwnid=0e10ab7c-b667-40aa-a027-b42a6a02aa50

http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=13&lwnid=e12ac8b6-6db0-4653-89c4-bdeab6f3a75f

2.posmā: http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=12&lwnid=1ae72f28-2c8e-4222-87de-479f0558d4b5

3.posmā: http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=10&lwnid=f447a28d-3620-43e5-af50-ab19e68d414f

4.posmā: http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=2&lwnid=3b579250-57b6-48c0-bea3-2ddb2f4e049b

Tieši tāpat ir saglabāta katras pieteikšanās izsludināšanas informācija, piemēram, 4.posma pieteikšanās: http://www.ipd.lv/Default.aspx?lwpn=4&lwnid=2b5ef698-a18b-4818-a492-6712f5ac2c92

            Nākamais projekta posms plānots 2011.gada augusta mēneša otrajā pusē.

 

Sagatavoja:

Projekta koordinatore I.Bohāne

(65432102)