Šobrīd Daugavpilī

Preses konference Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē par valsts pārbaudes darbu rezultātiem un aktualitātēm nākamajā mācību gadā Izglītības ziņas

488
Preses konference Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē par valsts pārbaudes darbu rezultātiem un aktualitātēm nākamajā mācību gadā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) š.g. 9.jūlijā notika preses konference par 2018./2019.mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātiem un 2019./2010.mācību gada aktualitātēm Daugavpils izglītības iestādēs.

DPIP vadītāja M.Isupova raksturoja kopējo ainu valsts pārbaudes darbu rezultātu ziņā Daugavpilī, pievēršot uzmanību gan vidējiem rādītajiem valstī, gan pilsētā. Šogad gan valstī, gan pilsētā gandrīz visu centralizēto eksāmenu (CE) vidējie rezultāti ir nedaudz zemāki, nekā 2018.gadā (augstāki tikai angļu, franču un krievu valodā). Savukārt Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu rezultāti visos priekšmetos, izņemot latviešu un angļu valodu, ir augstāki, nekā valstī, tai pašā laikā angļu valodas eksāmena rezultāti pēdējo 3 gadu laikā stabili uzlabojas. Šogad pavisam pilsētā 12.klasēs ir 2723 eksāmenu rezultāti, no tiem 1635 – vispārizglītojošajās skolās, 1088 – profesionālās izglītības iestādēs. 

Vidējais obligāto CE rezultāts 12.klasēm 2019.gadā Daugavpilī angļu valodā ir 50,53% (savukārt valstī – 62,71%), latviešu valodā – 43,53% (valsti – 49,86%) un matemātikā – 36,79% (valstī – 32,75%). Pēdējo 3 gadu laikā stabili uzlabojas rezultāti angļu valodā Daugavpils Centra vidusskolā, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, Daugavpils 17.vidusskolā un S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, latviešu valodā – Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” un S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Tomēr nākas secināt, ka gan valstī, gan Daugavpilī matemātikas eksāmena rezultāti 3 gadu laikā stabili samazinās, lai gan šogad augstāki rezultāti matemātikā, nekā 2018.gadā ir Daugavpils Krievu vidusskolai-licejam, Daugavpils Centra vidusskolai, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai, Daugavpils 16.vidusskolai, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai un S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai. Analoģiski matemātikai CE rezultāti samazinās arī citos eksaktajos priekšmetos – fizikā un bioloģijā. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka jau otro gadu eksāmenos tiek iekļauti uzdevumi, kas no skolēniem prasa vairāk praktisko pieeju, plašāku skatījumu, starpdisciplināro redzējumu. Līdz ar to kā viena no metodiskā darba prioritātēm 2019./2020.mācību gadā būs kvalitatīva mācību stunda, kuru uzlabojot, uzlabosies arī eksāmenu rezultāti.

Pilsētā (kā Latvijā kopumā) ir izcili aprīkotas profesionālās izglītības iestādes, kurās var iegūt konkurētspējīgu izglītību. Notiek diskusija par to, vai profesionālās izglītības iestādes beidzējiem ir jākārto tādi paši CE kā vispārizglītojošajās iestādēs, jo pilsētā eksāmenu zemo līmeņu skaits pārsvarā pieaug profesionālo izglītības iestāžu eksāmenu kārtotāju zemo līmeņu palielināšanās dēļ.

CE latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmu 9.klašu rezultāti ir labāki, nekā 12.klases, ko var izskaidrot ar to, ka 9.klasē mazākumtautību skolās latviešu valodas eksāmens tiek kārtots kā valsts valodas, bet 12.klasē visās skolās – kā dzimtās valodas eksāmens. Vidējais rādītājs mazākumtautību skolu 9.klašu latviešu valodas eksāmenā Daugavpilī ir par 3,5 procentpunktiem augstāks, nekā valstī (attiecīgi: 65,07% pret 62,57%).

Kopumā var secināt, ka pēdējo 3 gadu laikā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola un S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola stabili strādā pie CE rezultātu uzlabošanas, bet lielākais augsto rezultātu skaits ir trīs pilsētas izglītības iestādēs – Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils 3.vidusskolā (analoģiski šajās skolās ir arī augstākais OCE indekss (obligāto centralizēto eksāmenu indekss) – virs 60%). Vidējais OCE indekss 2019.gadā Daugavpilī ir nedaudz palielinājies, salīdzinājumā ar 2018.gadu. Visām skolām, izņemot Daugavpils 17.vidusskolu, tas ir augstāks par 40%.

Daugavpils izglītības iestādes ir izstrādājušas skolēnu uzņemšanas noteikumus 10.klasē 2019./2020.mācību gadā, nosakot minimālos uzņemšanas kritērijus (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/190312_Uznemsanas_kartiba_10kl.pdf). Pēc datiem uz 28.06.2019. pamatā 10.klases ir nokomplektētas 12 izglītības iestādēs (reģistrēšanās vēl turpinās), tikai J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā 2019./2020.mācību gadā 10.klase netiks atvērta. Savukārt visās izglītības iestādēs veiksmīgi  nokomplektētas 1.klases (843 audzēkņi).

No 2019.gada 1.septembra kompetenču pieeju sāks realizēt pirmsskolas izglītībā, bet 2019./2020.mācību gada laikā tiks izstrādāti mācību plāni 1., 4., 7., 10.klasēm, kā arī piedāvājumi (”grozi”) padziļinātai mācību priekšmetu apguvei vidusskolā. No 2019./2020.mācību gada sāks arī īstenot pāreju uz apmācībām valsts valodā: mazākumtautību izglītības iestādēs 1.-6.klasēs 50% mācību stundu, bet 7.klasēs 80% notiks latviešu valodā.

Tiek plānots, ka no 2020.gada janvāra pilsētā varētu uzsākt darbu Vienota valsts pārvaldes iestāde izglītības, sociālās un tieslietu politikas jomās – Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsta dienests, kurš tiks veidots uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra bāzes, kuru uzdevumi būs pedagoģiski medicīnisko komisiju darba nodrošināšana, asistentu bērniem un izglītības psihologu darba koordinēšana, bērnu ar īpašām vajadzībās izglītības ieguves procesa uzraudzība, konsultatīvais atbalsts vecākiem u.tml.

I.Zeļenkova (Izglītības satura nodaļas Pirmsskolas darba speciāliste) atzīmēja, ka nākamajā mācību gadā tiks atvērtas 5 jaunas grupas ar latviešu apmācības valodu mazākumtautību PII.

DPIP Izglītības atbalsta nodaļas Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos I.Onzule informēja par to, ka š.g. jūnijā strādājošie varēja pieteikties mācībām pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ko arī izdarījuši vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāju. Nākamā pietiekšanās būs 2019.gada nogalē vai 2020.gada sākumā. Savukārt pilsētas domes atbalstītajiem latviešu valodas kursiem varēs pieteikties 19. un 20.augustā DPIP (Saules ielā 7, 24.kabinetā) vai zvanot pa tālr.29252443.

Kā vienu no būtiskām problēmām pirms jaunā 2019./2020.mācību gada sākuma M.Isupova minēja pedagoģisko kadru trūkumu Daugavpils izglītības iestādēs. Uz šo brīdi aktuālākās vakances:

 • Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde – pirmsskolas izglītības skolotājs – likme (40 stundas);
 • Daugavpils 3.vidusskola:
  • informātikas; matemātikas; inženierzinātņu skolotāji – likme;
  • ķīmijas, fizikas, sociālo zinību skolotāji – 0,3-0,5 likmes;
 • Daugavpils 9.vidusskola:
  • latviešu valodas skolotājs (vidējās izglītības posmā) – 20 stundas (uz laiku);
  • matemātikas skolotājs – 15 stundas;
 • Daugavpils 15.vidusskola – vēstures un sociālo zinību skolotājs – likme
 • Daugavpils 12.vidusskola:
  • latviešu valodas un literatūras skolotājs – 15 stundas;
  • informātikas un datorikas skolotājs – 15 stundas;
 • Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs:
  • fizikas skolotājs – 8 stundas;
  • informātikas skolotājs – 5 stundas;
 • PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” – matemātikas skolotājs – 12 stundas.

 

Prezentācija

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne (tālr. 65432102)