Šobrīd Daugavpilī

Skolēnu motivācija un skolotāja atbalsts – pamats veiksmīgām attālinātajām mācībām Izglītības ziņas

144
Skolēnu motivācija un skolotāja atbalsts – pamats veiksmīgām attālinātajām mācībām

Ikviens skolotājs veicina skolēna mācīšanās izaugsmi tikai tad, ja piedāvā viņiem dažādus ar apkārtējo realitāti saistītus, konkurētspējīgus un alternatīvus skolas vecuma bērniem pievilcīgus un interesantus mācīšanās veidus, kas attālinātajā mācību procesā ir cieši saistīti gan ar mācību motivāciju, gan atbalsta sniegšanu.

Mācību motivāciju ietekmē mācīšanās situācija, apstākļi, kuros noris skolēnu darbība un kurus veido skolotājs. Svarīga ir arī paša skolēna attieksme pret mācībām. Tā var būt negatīva, vienaldzīga, pozitīva. Lai veicinātu skolēna mācību motivāciju pedagogs, pirmkārt, nosaka skolēna attieksmi pret mācībām. Ja skolēns ir apmierināts ar savu darbību, tad tā iegūst personisku jēgu un nozīmību un galu galā iegūst radošu raksturu. Ja skolotājs, plānojot mācību stundu, ņem vērā skolēnu attieksmi un vajadzības, tad tiek rosināta skolēnu motivācija piedalīties aktīvi un centīgi.

Attālinātajā mācību procesā mācīšanās motivācijas veicināšanai ir vēl lielāka nozīme, nekā klātienes nodarbībās. Daugavpils pilsētas skolotāji, lai motivētu skolēnus iesaistīties, regulāri sazinās un veic skaidrojošo darbu ar visām mācību procesā iesaistītajām pusēm. Attālinātajās stundās skolotāji izmanto daudzveidīgus mācību uzdevumus un stundas formas. Lai padarītu mācību procesu interesantāku, skolotāji veido integrētās mācību stundas (piemēram, latviešu valoda-ģeogrāfija-sociālās zinības-IT), izmanto dažādus digitālos papildrīkus (filmas, prezentācijas u.c.) vai mācību platformas www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, Jamboard, google rīki u.c., kuras rada interesi darboties un iesaistīties, kā arī veido interesantus un aizraujošus mācību materiālus. Iespēju robežās, ņemot vērā arī mācību priekšmeta specifiku, skolotāji piedāvā radošos darbus, ilgākā laika posmā veicamos darbus, grupu darbus, darbošanos vienā platformā, piemēram, padlet. Bet galvenais, kas motivē, ir atgriezeniskā saite, kas „paceļ saulītē”, tāpēc skolotāji e-klasē vai WhatsApp grupā ieraksta pozitīvus, uzmundrinošus komentārus, paliela skolēnus par labi veiktu darbu, kā arī skolēnu paveiktais (konkursi, projekti, darinājumi u.c.) tiek aktīvi popularizēts skolu mājaslapās, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā, skolu Facebook profilos. Lai iesaistītu visus skolēnus stundas laikā, skolotāji uzdod jautājumus, skolēni atbild, izmantojot mikrofonu vai rakstot savas domas „čatā”. Skolotāji nodrošina arī atgriezenisko saiti, daudz strādā ar skolēniem individuāli.

Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Attālinātajā mācību procesā, lai gūtu nepieciešamās zināšanas, īpašs atbalsts nepieciešams skolēniem ar mācīšanās grūtībām, traucējumiem u.c. īpašām vajadzībām. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir izstrādāti individuālie izglītības programmu apguves plāni, tiek sniegtas individuālās konsultācijas, uzdevumu klāsts sadalīts uz obligātajiem un papilduzdevumiem vai arī atviegloti uzdevumi un pagarināti darbu iesniegšanas termiņi. Mācību stundu laikā un pārbaudes darbu laikā atļauts izmantot atgādnes, darba burtnīcu, mācību grāmatu, kā arī veidotas atsevišķas tikšanās tiešsaistē, lai papildus veiktu individuālu skaidrojošu darbu, kā arī atbalstu sniedz atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, PuMPuRS komanda). Notiek konsultācijas projekta PuMPuRs ietvaros mācību priekšmetā, kurā bija zemi sasniegumi, skolās, kuras piedalās šajā projektā.

Individuālais atbalsts ļoti nepieciešams arī tiem skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi, lai spodrinātu un papildinātu savas zināšanas. Arī šiem skolēniem tiek organizētas individuālās konsultācijas, piedāvāti papildus materiāli vai nestandarta uzdevumi patstāvīgajam darbam. Skolotāji piedāvā iespēju arī izmantot digitālās platformas, lai attīstītu savus talantus, kā arī ikviens skolēns tiek aicināts piedalīties gan vietējā, gan starptautiskā mēroga konkursos, olimpiādēs u.c. pasākumos. Turpinās gan zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, gan jauno mūzikas talantu radošo spēju izkopšana, kā arī tiek doti radošie darbi, piemēram, maketu vai kolāžu veidošana, darbi ar dažādiem materiāliem.

Zināšanas nav vienīgais, ko skolēni un viņu vecāki mūsdienās sagaida no skolas. Svarīgi ir mācību saturu un zināšanas vairāk sasaistīt ar reālo dzīvi, mācību pieejā – pēc iespējas sniegt  atbalstu katram skolēnam, veidot cieņpilnas attiecības starp skolotāju un skolēnu un labvēlīgu sociāli emocionālo vidi gan skolā, gan attālinātajā mācību procesā.

Gan izglītojamajiem, gan pedagogiem  ir izaicinājums visu laiku sekot līdzi lielajam informācijas apjomam un plūsmai, atgriezeniskās saites došanai/sniegšanai par mācību procesu. Lielākā dienas daļa izglītojamajiem jāpavada pie datora, tāpēc jāmācās savu darba dienu jaunajos apstākļos saplānot tā, lai saudzētu savu veselību!

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde