Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2020/2, "Būvdarbu veikšana nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.03.2020, 16:40
Identifikācijas numurs:
DŪ-2020/2
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
100000 €
Piegādātājs:
SIA "KONNA", SIA "Apola-D"
Kontaktpersona:
J.Meinerte
Publicēšanas datums:
06.02.2020
Iesniegšanas termiņš:
28.02.2020 10:00:00

Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

Iepirkuma priekšmets: būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums), šā nolikuma un vispārīgas vienošanās prasībām (6.pielikums), turpmāk - Būvdarbi. Izpildot vispārīgās vienošanās un uz tās pamata noslēgto būvdarbu līgumu nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas attiecīga pieprasītāja uzdevumā, ar mērķi veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūvi, lai pieslēgtu šim pieprasītājam piederošu (tiesiskā valdījumā esošo) nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

CPV kods: 45230000-8 (cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.

Paredzama līgumcena – EUR 100 000 bez PVN, provizoriski tiek ieplānots izbūvēt apmēram 40 objektus.

Būvdarbu izpildes vieta: Daugavpils pilsēta, Latvija.

Maksimālais Būvdarbu izpildes termiņš – vienā nekustamā īpašuma Būvdarbi nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, sk. objekta nodošana ekspluatācijā (termiņu skaitot no attiecīga Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas).

Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – viens gads no vispārīgās vienošanās parakstīšanas brīža vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta maksimālā Vienošanās summa, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.