Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2020/1, "Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.07.2020, 10:59
Identifikācijas numurs:
DŪ-2020/1
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
18000 €
Piegādātājs:
SIA "SANO", SIA "SPS-UNE", SIA "HES1"
Kontaktpersona:
J.Meinerte
Publicēšanas datums:
23.01.2020
Iesniegšanas termiņš:
10.02.2020 10:00:00
Līguma darbības termiņš:
16.03.2022
Iereģistrēts un parakstīts:
17.03.2020

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2020/1

1.2. Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts

1.5. Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

1.6. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38421100-3 Ūdens skaitītāji.

1.7. Paredzamā līgumcena: 18 000,00 EUR (bez PVN)

1.8. Piegādes vieta: SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika

1.9. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā vispārīgā vienošanās darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tās spēkā stāšanās dienas.