Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/12, “Centralizēto ūdensvada tīklu būvniecība posmā no Sliežu ielas līdz dzīvojamām mājām Birķeneļu ielā 2, 3, Daugavpilī”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.09.2019, 16:07
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/12
Iepirkuma statuss:
Pārtraukts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
20.08.2019
Iesniegšanas termiņš:
10.09.2019

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/12

1.2. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.4150300243 2, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

1.3.Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv.

1.4.Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu.

1.5.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

1.6.Piedāvājuma nodrošinājums ir paredzēts.

1.7.Saistību izpildes nodrošinājums (turpmāk - Līguma izpildes garantija) ir paredzēts.

2.Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

2.1.Iepirkuma priekšmets: centralizēto ūdensvada tīklu būvniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu (1.pielikums), šo nolikumu un iepirkuma līgumu (7.pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

2.2.CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

2.3.Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.

2.4.Paredzama līgumcena – EUR 52 265,95 bez PVN.

2.5.Būvdarbu izpildes vieta: Niderkūnu rajons, Daugavpils pilsēta, Latvija.

2.6.Maksimālais Būvdarbu izpildes termiņš – nedrīkst pārsniegt 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas (termiņu skaitot no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas).

2.7.Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums.

2.8.Maksimālā Būvdarbu izpildes termiņā netiek iekļauta būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

2.9.Izpilddokumentācijas apjoms: pēc Būvdarbu pabeigšanas iepirkuma līguma Izpildītājam ir pienākums iesniegt izpilddokumentāciju (ieskaitot institūciju, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai) visiem iepirkuma līguma Izpildītāja darbiem tādā apjomā, kas ir pietiekams iepirkuma līgumā noteikto būvobjektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.10.Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no izpilddokumentācijas saņemšanas dienas to pārbauda un saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus un izpilddokumentāciju.

2.11.Pasūtītājs apņemas 1 (viena) mēneša laikā pēc izpilddokumentācijas saskaņošanas nodot būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.

2.12.Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš - līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.