Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR APBŪVES TIESĪBAS IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības  ar kadastra Nr.05000360106 (kadastra apzīmējums 05000360106) Lidotāju ielā 10, Daugavpilī, daļas 6000 m2 platībā apbūves tiesību izsolē ieguva SIA “DB Transports”, vienotais reģistrācijas Nr.51503049581.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI                                                                                              

Zemes vienības adrese

Lidotāju iela 10, Daugavpils

Zemes vienības platība

34.7352 ha

Zemes vienības kadastra apzīmējums

05000360106

Lietošanas mērķis

Saskaņā ar spēkā esošo Daugavpils pilsētas teritoriālo plānojumu

Zemes vienības apgrūtinājumi:  
20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla  
0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla 0.1176 ha
ceļa servitūts 0.107 ha
būvniecības ierobežojuma teritorija 315055 ha
kapsētas aizsargjosla 6894 ha
aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu iepildīšanas staciju 10974 ha
aizsargjoslas teritorija ap valsts nozīmes kultūras pieminekli – Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu Mežciemā, garnizona kapos (saskaņā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsardzības kārtas Nr.4725) 0.6341 ha
aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli - Daugavpils cietokšņa apbūve Daugavas labajā krastā (saskaņā ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsardzības kārtas Nr.4687) 28696 ha

 

 

 

 

 

Zemes vienības īpašnieks

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības platība

6000 m2

Apbūves tiesības mērķis

Nedzīvojamas ēkas būvniecība

Apbūves tiesības izsoles sākumcena EUR gadā

(PVN jāmaksā papildus)

186,00

Apbūves tiesības termiņš (gadi)

30 gadi (kopš apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā)

Cita informācija par apbūves tiesībai paredzēto zemes vienības daļu

 

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Mutiska

Pirmā

Izsoles laiks un vieta

2019.gada 30.oktobrī Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 14.00

Apbūves tiesības pretendentu pieteikšanas termiņš

No 2019.gada 16.oktobra līdz 2019.gada 28.oktobra plkst.18:00

Dokumentu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā (dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši izsoles noteikumos norādītajam) Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kabinetā

Apbūves tiesībai paredzētās zemes vienības daļas apskates vieta

Lidotāju iela 10, Daugavpils

Apbūves tiesības piešķīrējs

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, reģ. Nr.90000077325

Kontakttālruņi

65404353

Kopējā informācija