Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumu Nr.703 tika apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti un tiesības nomāt jaunbūvējamo rūpnieciskās ražošanas ēku ar kopējo platību 3082 m2 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, ieguva "SIA AXON CABLE”, reģistrācijas Nr.41503025401. Nomas līgums slēdzams saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.509.

Informāciju par nomas līguma slēgšanu var iegūt Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab. (kontakttālr.654 04348).

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Mendeļejeva iela 5, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamā ēka

Nekustamā īpašuma (zemes gabala) kadastra numurs: 0500 007 1505

Zemesgabala platība (m²): 5879 m2                                

Projektētās (jaunbūvējamās) ēkas kopējā platība (m2): 3082 m2

Lietošanas mērķis: rūpnieciskās ražošanas ēka

Izmantošanas mērķis: rūpnieciskās ražošanas telpas ar biroja telpām

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 (eiro)  mēnesī (bez PVN): 1,50 EUR

Izsoles solis par 1 m2 mēnesī: 0,05 EUR

Izsoles nodrošinājums: 5000,00 EUR

Izsoles dalības maksa: 100,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 30 (trīsdesmit).

Nomas līguma pagarināšana: Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): uz 01.01.2019. - 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (20211 EUR), t.i. 303,17 EUR.

Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar MK 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

Informācija par nomas objektu:

     Atbilstoši SIA „Firma L4” reģistrācijas Nr.4000323600 izstrādātājam būvprojektam “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveidei”, Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 5, saskaņā ar starp Pilnsabiedrību „PMK un BB” un Daugavpils pilsētas domi 07.06.2018. noslēgto Uzņēmumu līgumu par būvdarbu veikšanu būvobjektā – „Jaunas ēkas būvniecību Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai” (turpmāk – Līgums) tiek būvēta 1-2 stāvu ražošanas un biroja bloka ēka.

     Ražotnes ēka projektēta Daugavpils pilsētas domei piederošā zemesgabalā, kā arī projekta teritorijā, saskaņā ar vienošanos starp Daugavpils pilsētas domi un blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem. Tajā iekļautas blakus zemesgabalu daļas, lai nodrošinātu atbilstošu piekļuvi objektam. Blakus teritorijās dominē industriāla apbūve.

     Projekta ietvaros teritorijā tiks izveidoti piebraucamie ceļi. Piekļuve ražošanas objektam paredzēta no Mendeļejeva ielas (tiešs pieslēgums) un no Višķu ielas (pieslēgums veidots, paredzot blakus esošo zemesgabalu šķērsošanu). Ģenerālplāna risinājums paredz ērtu piekļuvi ēkai atbilstoši paredzētajam zonējumam, kā arī tiek nodrošināti piemēroti manevru laukumi transporta tehnikai, autostāvvietas ražotnes darbiniekiem, teritorijas labiekārtojums.

Cita informācija par nomas objektu: ēku plānots uzcelt un nodot ekspluatācijā 2020.gada I ceturksnī.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi (eiro): nav

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: nav.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

  1. Nomas maksu nomnieks maksā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas starp Daugavpils pilsētas domi un nomnieku.
  2. Nomnieks, papildus nomas maksai, iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, kā arī par saviem līdzekļiem sedz maksājumus par komunālajiem, apsaimniekošanas, sakaru, apsardzes u.c. pakalpojumiem.
  3. Nomniekam līdz 2021.gada 31.decembrim:
  • jāizveido ne mazāk kā 60 jaunas darba vietas;
  • jāveic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk par 700000 EUR (septiņi simti tūkstoši eiro) apmērā.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli;

                     pirmā vai atkārtotā: atkārtotā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 18.oktobrim, plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas mutiskā izsolē:

  • nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - Daugavpils pilsētas domē K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 7.kab.;
  • reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;
  • izsoles datums – 2019.gada 30.oktobrī
  • norises laiks, vieta – Domes Konferenču zālē, plkst.10.00,

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni .+371 654 04353 ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Alekseju Nikolajevu.

Nomas objekta dokumentācija: Ar būvprojekta dokumentāciju var iepazīties K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 303.kab. (Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks, tālr.+371 654 76062, mob.tālr. +371 26893555 ).

Iznomātājs:      Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Īpašnieks: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas: Ivonna Funte, tālr. +371 65404351, ivonna.funte@daugavpils.lv;

Aleksejs Nikolajevs, tālr. +371 65404353, aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv;

Aija Vilcāne, tālr. +371 65404348, +371 25625161, aija.vilcane@daugavpils.lv.

Kopējā informācija