Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.09.2020, 14:02

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 102 m2 platībā Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, ar virtuves aprīkojumu 18.12.2018. rakstiskajā izsolē ieguva SIA „TRAVEL SPORTS”, reģistrācijas Nr.40203145082. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24443).

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI 

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas ar virtuves iekārtām

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 5810, 0500 001 5808 002 (telpu grupas 001 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 1020/12867 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 1882 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 102 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa par 1 m2  (eiro)  mēnesī (bez PVN) 1,75 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.

Neapdzīvojamās telpas ir iznomātas līdz 2018.gada 31.decembrim. Līgums ar nomas tiesību ieguvēju tiks noslēgts pēc nodošanas-pieņemšanas akta noslēgšanas starp 2018.gada 25.aprīļa pārjaunojuma līguma pusēm.               

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                        pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2018.gada 17.decembrim (iesk.), plkst.18.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2018.gada 18.decembrī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālr. 65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta parvalde”, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

Kopējā informācija