Šobrīd Daugavpilī

Citi paziņojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.11.2022, 15:56

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo par iespēju telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem pieteikties elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanai, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īrniekiem/nomniekiem.

Pakalpojuma sniedzējiem jāveic elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanu, kā arī jānodrošina iespēju pieslēgt televīzijas un interneta pakalpojumus katram dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā Gaismas ielā 7, Daugavpilī, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus un atbilstoši publicētiem nosacījumiem par elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanu, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īrniekiem/nomniekiem.

Pieteikties var iesniedzot pieteikuma vēstules  Daugavpils domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv.

Pakalpojuma sniedzējs uzsāk elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu tikai pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības rakstiskas piekrišanas un citu nepieciešamo atļauju saņemšanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kontaktperona tehniskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv.  

 

Nosacījumi elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanai, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī,  iedzīvotājiem.

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta un zemes robežu plāns.

Telekomumikāciju pakalpojuma sniedzēja pieteikuma vēstule.

________________________________________________________
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) pārdod valsts 22/100 domājamāsdaļas no būvjunekustamāīpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804 elektroniskajāizsolēar lejupejošu soli elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums – 21.10.2022., izsoles noslēgums – 21.11.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 038,00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 103,80.Personai, kura vēlaspiedalītiesizsolē,līdz 10.11.2022.jāiemaksānodrošinājums SIA “Publisko aktīvupārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītējasamaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolītoobjektu nosolītāaugstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinotiemaksāto objekta nodrošinājumu,jāsamaksā divu nedēļulaikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām67021413, 67021397.
 
_________________________________________________________
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuLiginišķu ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 8 340,00; nodrošinājums – EUR 824,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 07.10.2022., izsoles noslēgums – 07.11.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz 27.10.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumāavanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.

_______________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Liginišķu ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 11 120,00; nodrošinājums – EUR 1 112,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 12.08.2022., izsoles noslēgums – 12.09.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.09.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

-------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 22/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804. Elektroniskās izsoles sākums – 08.07.2022., izsoles noslēgums – 08.08.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 038,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 103,80. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

------------------------------------------------------
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 39/100 domājamāsdaļas no būvjunekustamāīpašuma Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0174. Izsoles sākumcena EUR 1 660,00, nodrošinājums – EUR 166,00, izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 08.07.2022., izsoles noslēgums – 08.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalītiesizsolē,līdz 28.07.2022jāiemaksānodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākācena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksātoobjekta nodrošinājumu,jāsamaksā divu nedēļulaikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.
 
--------------------------------------------------------
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuPurvu ielā 3B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 038 1123. Izsoles sākumcena EUR 3 700,00; nodrošinājums – EUR 370,00; izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 22.06.2022., izsoles noslēgums – 22.07.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz12.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītāscenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēgumadienas. Elektroniskāsizsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.
 
-------------------------------------------------------------
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuLiginišķuielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 13 900,00; nodrošinājums – EUR 1 390,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 17.06.2022., izsoles noslēgums – 18.07.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz07.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītāscenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēgumadienas. Elektroniskāsizsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.

-------------------------------------------------------

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

paziņo, ka 2022.gada 20.maijā notiks SIA “DDzKSU” kustamās mantas

(transportlīdzekļu) izsole.

Izsoles noteikumi

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju.

17.02.2022. noslēgts zemesgabala Liginišķu ielā 26B, Daugavpilī, kad. Nr.05000172208, 14146/14558 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “DITTON NAMS”, pirkuma cena 31 697,81 EUR.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.67 Šaurajā ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2947. Izsoles sākumcena EUR 10 300,00; nodrošinājums – EUR 1 030,00; izsoles solis – EUR 100,00.Izsoles sākums – 18.03.2022., izsoles noslēgums – 19.04.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.04.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 39/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0174. Izsoles sākumcena EUR 1 660.00, nodrošinājums – EUR 166.00, izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 28.01.2022., izsoles noslēgums – 28.02.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.02.2022 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

---------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts ½ domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Odesas ielā 8A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 518 0060.

Elektroniskās izsoles sākums – 28.01.2022., izsoles noslēgums – 28.02.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 470.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 47.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.02.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

-----------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 22/100 domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804.

Elektroniskās izsoles sākums – 14.01.2022., izsoles noslēgums – 14.02.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 384.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 138.40. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.02.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

----------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 1/6 domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Garajā ielā 72, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 517 0031.

Elektroniskās izsoles sākums – 03.12.2021., izsoles noslēgums – 03.01.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 90.00. Izsoles solis - EUR 9.00. Nodrošinājums - EUR 9.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.12.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 

------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

 • būvju nekustamo īpašumu Transporta ielā 40, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 514 0057. Izsoles sākumcena EUR 200; nodrošinājums – EUR 270.00, izsoles solis – EUR 50.00;
 • 22/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804. Izsoles sākumcena EUR 1 00; nodrošinājums – EUR 173.00, izsoles solis – EUR 50.00;

Izsoles sākums – 15.10.2021., izsoles noslēgums – 15.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.11.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

-----------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.05005045105. Izsoles sākumcena – EUR 2720.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 272.00.

Izsoles sākums – 01.10.2021., izsoles noslēgums – 01.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.10.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

____________________________________________________________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.50 Telts ielā 10, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 3116. Izsoles sākumcena EUR 5 700.00; nodrošinājums – EUR 570.00; izsoles solis – EUR 100.00.

Izsoles sākums – 13.08.2021., izsoles noslēgums – 30.09.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.09.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

---------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar lejupejošu soli pārdod:

 • valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju un zemes nekustamiem īpašumiem Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.05005040106 un Nr.05000040127. Izsoles sākumcena - EUR 1440,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 144,00;
 • valsts 21/75 domājamo daļu no būvju un zemes nekustamiem īpašumiem Tukuma ielā 91, Daugavpilī, ar kadastra Nr.05005042507 un Nr.05000042513. Izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 200,00.

Izsoles sākums – 09.07.2021., izsoles noslēgums – 09.08.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.05005045105. Izsoles sākumcena – EUR 5440.00. Izsoles solis – EUR 100.00. Nodrošinājums - EUR 544.00.

Izsoles sākums – 09.07.2021., izsoles noslēgums – 09.08.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

----------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu Ūdru ielā 29, Daugavpilī, kadastra Nr.05005370047. Izsoles sākumcena EUR  1000.00; nodrošinājums – EUR 100.00; izsoles solis – EUR 50.00.

Izsoles sākums – 18.06.2021., izsoles noslēgums – 19.07.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

--------------------------------------
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamāīpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 5105.
 
Izsoles sākumcena – EUR 6 800.00. Izsoles solis – EUR 200.00. Nodrošinājums - EUR 680.00.Izsoles sākums – 26.03.2021., izsoles noslēgums – 26.04.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalīties izsolē, līdz15.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA“Publisko aktīvu pārvaldītājsPossessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojotelektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem:https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītāaugstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinotiemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod:

 • valsts 21/75 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 2507, un valsts 21/75 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 2513. Izsoles sākumcena – EUR 200. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 200.00;
 • valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 0127. Izsoles sākumcena – EUR 1 440.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 144.00.

 Izsoles sākums – 29.01.2021., izsoles noslēgums – 01.03.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2021 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

-------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • 62 Viršu ielā 48, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 6344. Izsoles sākumcena EUR 4 000.00, nodrošinājums – EUR 400.00, izsoles solis – EUR 100.00;
 • 39 Krustpils ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 5944. Izsoles sākumcena EUR 4 000.00; nodrošinājums – EUR 400.00; izsoles solis – EUR 100.00.

 Izsoles sākums – 15.01.2021., izsoles noslēgums – 15.02.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

30.10.2020. noslēgts zemesgabala Slāvu ielā 4A, Daugavpilī, kad. Nr.05000071307, pirkuma līgums. Pircējs AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”. Pirkuma cena 33 053 EUR.

---------------------------------------------------------------------
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:-Skaistasielā2-2, Daugavpilī, kadastra Nr.05009035184. Izsoles sākumcena EUR2200.00,nodrošinājums – EUR 220.00, izsoles solis – EUR50.00;-Skaistas ielā 10-1, Daugavpilī, kadastra Nr.05009035182. Izsoles sākumcena EUR 1500.00;nodrošinājums – EUR 150.00; izsoles solis – EUR 50.00;Izsoles sākums – 09.10.2020., izsoles noslēgums – 09.11.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalīties izsolē, līdz29.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājsPossessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojotelektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem:https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% nonosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsolesnoslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.
 

------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Paziņoju, ka tiks rīkota par bezmantinieku mantu atzītu 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Inženieru iela 9A - 5, Daugavpils, ar kadastra numuru 0500 900 2455, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.26305 uz (vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx - xxxxx vārda, pirmā izsole. Paziņoju, ka izsoles sākuma datums - 2020.gada 7.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 6.novembris plkst.13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Paziņoju, ka izsoles sludinājums:

1.publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā, ”Latvijas Vēstnesis”;

2.izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;

3.publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe

Zaķe, tālr.26555195

Sludinājums publicēts: 28.09.2020.

----------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Paziņoju, ka tiks rīkota par bezmantinieku mantu atzīts nekustamais īpašums - Arhitektu iela 6-69, Daugavpils, ar kadastra numuru 0500 900 2537, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.234069 uz (vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx - xxxxx vārda, pirmā izsole. Paziņoju, ka izsoles sākuma datums - 2020.gada 7.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 6.novembris plkst.13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Paziņoju, ka izsoles sludinājums:

1.publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā, ”Latvijas Vēstnesis”;

2.izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;

3.publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe

Zaķe, tālr.26555195 

Sludinājums publicēts: 28.09.2020.

--------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Skaistas ielā 2, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 5185, izsoles sākumcena EUR 900.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 90.00;

Izsoles sākums – 28.08.2020., izsoles noslēgums – 28.09.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ pārdod valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 004 0127. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas pirmpirkuma tiesības nav izmantojušas.  

Elektroniskās izsoles sākums – 14.08.2020., izsoles noslēgums – 14.09.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 1 440.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 144.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

---------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Alīna Zaķe paziņo, ka tiks rīkota nekustamā īpašuma pirmā izsole Jātnieku 11-3, Daugavpils, LV-5404, ar

kadastra numuru 0500 901 0470, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4572 3. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 9. jūlijs, izsoles noslēguma datums un

laiks - 2020. gada 10. augusts plkst. 13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības

nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles sludinājums:

 1. publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ;
 2. izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;
 3. publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

-------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Skaistas ielā 8, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 5108.

Izsoles sākumcena EUR 2640.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 264.00.

Izsoles sākums – 29.05.2020., izsoles noslēgums – 29.06.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko bezmantinieku mantas- nekustamā īpašuma Stacijas iela 111a-41,Daugavpils, kadastra numurs 05009003760, otro izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 41, ar kopējo platību 53,8 kv.m kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 538/17383 domājamo da1u no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala Īpašuma tiesības uz dzīvokli nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma novērtējums 11300.00 EUR, otrās izsoles sākumcena 8475EUR izsoles solis -500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 4.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģistrācijas Nr.LV22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kasē. kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1130,00EUR apmērā un. izmantojot elektronisko izsolu vietni (https://izsoles.ta.goviv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 15.maijā plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 15.jūnijā plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.goviv/lietosanas­noteikumi.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64624699, e-pasts anita.briska@lzti.lv.

--------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts 12/27 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 008 1811.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 2020.gada 7.maijā plkst.13.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Elektroniskās izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 3 420,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 342,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

---------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 004 0127.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 2020.gada 7.maijā plkst.11.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Elektroniskās izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 2 160,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 216,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1A, Ventspils ielā 19, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 901 7397.

Izsoles sākums – 27.03.2020., izsoles noslēgums – 27.04.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 1600.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 160.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

2020.gada 5.martā ir apstiprināti akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāla daļas  un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.

 • AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro.
 • Akciju skaits – 384 652.
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro.
 • Valsts kapitāla daļa AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 12 251 akcija jeb 3,2% no pamatkapitāla.
 • Pašvaldības kapitāla daļa AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 143 011 akcijas jeb 37,2% no pamatkapitāla.
 • Valsts kapitāla daļa un pašvaldības kapitāla daļa ir apvienotas Akciju paketē, kopā 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
 • Vienas pārdodamās akcijas cena – 5,24 euro, Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena – 813 572,88 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – tūlītēja samaksa vai nomaksa ar termiņu 1 gads.
 • Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2020.gada 28.aprīļa plkst.16.00.
 • Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”  telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
 • Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67021314.

DAUGAVPILS SPECATU NOTEIKUMI

--------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2746, valsts ½ domājamo daļu.

Izsoles sākums – 09.03.2020., izsoles noslēgums – 08.04.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 4080.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 408.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-------------------------------------------

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

06.02.2020. noslēgts zemesgabala Rūpniecības ielā 1N, Daugavpilī, kad. Nr.05000200103, pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 1905 EUR.

-----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu  Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4680, izsoles sākums – 16.03.2020., izsoles noslēgums – 15.04.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 2 670.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 267.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2746, valsts ½ domājamo daļu.

Izsoles sākums – 29.01.2020., izsoles noslēgums – 28.02.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 4080.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 408.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------------------------------

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:06.12.2019. noslēgts zemesgabala Liginišķu ielā 26B, Daugavpilī, kad.Nr.05000172208,412/14558 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs SIA “Lagonda”. Pirkuma cena 923,19EUR.

---------------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 • būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas un zemes vienības Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 2 880.00, nodrošinājums EUR 288.00, izsole 13.02.2020. plkst.13-00;
 • nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, valsts 12/27 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 4 560.00, nodrošinājums EUR 456.00, izsole 13.02.2020. plkst.10-00;
 • nekustamā īpašuma Jātnieku ielā 41, Daugavpilī, valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 2 560.00, nodrošinājums EUR 256.00, izsole 13.02.2020. plkst.11-00.

Pieteikšanās līdz 30.01.2020. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

--------------------------------------------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:
2019.gada 25.novembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.
 AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro.
 Akciju skaits – 384 652.
 Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro.
 Valsts kapitāla daļa AS „ Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 12 251 akcija jeb 3,2%
no pamatkapitāla.
 Pašvaldības kapitāla daļa AS „ Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 143 011 akcijas
jeb 37,2% no pamatkapitāla.
 Valsts kapitāla daļa un pašvaldības kapitāla daļa ir apvienotas Akciju paketē, kopā 155 262 akcijas jeb
40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
 Vienas pārdodamās akcijas cena – 6,55 euro, Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena –
1 016 966,10 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – tūlītēja samaksa vai
nomaksa ar termiņu 1 gads.
 Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem,
un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2020.gada 28.janvāra plkst.16.00.
 Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 7.februārī plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
 Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” mājaslapā
www.possessor.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67021314

-------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:
2019.gada 25.novembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas
pārdošanas noteikumi.
 AS „Latvijas maiznieks” pamatkapitāls - 895 629,50 euro.
 Akciju skaits – 25 229.
 Vienas akcijas nominālvērtība – 35,50 euro.
 Valsts kapitāla daļa AS „Latvijas maiznieks” – 1 002 akcijas jeb 3,97% no pamatkapitāla (Akciju
pakete).
 Vienas pārdodamās akcijas cena – 211 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 211 422 euro.
Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 1 gads.
 Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir AS „Latvijas
maiznieks” akcionāriem.
 Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu
akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā
31, Rīgā, līdz 2020.gada 21.janvāra plkst.16.00.
 Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 31.janvārī plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Ja akcionāri izmantos savas pirmpirkuma tiesības uz
Akciju paketi, izsole nenotiks.
 Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” mājaslapā
www.possessor.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314.

---------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 2 670.00, nodrošinājums EUR 267.00, izsole 15.01.2020. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 02.01.2020. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

----------------------------------------------------

Tramvaju vagonu RVR-6M2 (8 gabali) izsole