Šobrīd Daugavpilī

28.09.2017. Lēmums Nr.539 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils ilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  darbinieku atlīdzības likumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 12 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

             

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” šādus grozījumus:

  1. Svītrot 6.1.5. un 6.1.6.apakšpunktus.
  2. Papildināt ar 6.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1.7. Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam - mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu  - 1,31.”

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                              R.Eigims