Šobrīd Daugavpilī

Par ēkas Viestura ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iekšlietu ministrijas Informācijas centram

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
75
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, trešo prim, ceturto un sesto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.530 “Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība” 6.punktu, izskatot 2015.gada 15.jūlijā noslēgto pārjaunojuma līgumu 2006.gada 16.novembra patapinājuma līgumam, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, un 2006.gada 16.novembra patapinājuma līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, izvērtējot to, ka nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0500 001 7603 Viestura ielā 5, Daugavpilī, pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to nomā un apsaimnieko                    SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” saskaņā ar 2014.gada 17.februāra nomas līgumu, ņemot vērā Īpašuma komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.2, Finanšu komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.6 un to, ka nekustamā īpašuma Viestura ielā 5, Daugavpilī, daļa, t.i. jumta daļa 10 m2 platībā un telpas daļa 2 m2 platībā, tiek izmantota trauksmes sirēnas un tās vadības bloka uzstādīšanai (montāžai), uzturēšanai un apsaimniekošanai, kas nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu katastrofās un to draudu gadījumos, kā arī ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanās gadījumā, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (reģistrācijas Nr.900002899313, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga), turpmāk - Iestāde, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000017603001, Viestura   ielā 5, Daugavpilī, jumta daļu 10 m2 platībā un telpas daļu 2 m2 platībā, turpmāk – Īpašums.
  2. Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 001 7603 001 Viestura ielā 5, Daugavpilī, bilances vērtība uz 2017.gada 31.janvāri sastāda EUR 74240,89 (septiņdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 89 centi).
  3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku.
  4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – trauksmes sirēnas un tās vadības bloka uzstādīšanai (montāžai), uzturēšanai un apsaimniekošanai, kas nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu katastrofās un to draudu gadījumos, kā arī ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanās gadījumā.
  5. Īpašums ir apmierinošā stāvoklī.
  6. Iestāde ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim, lietot to tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošināt Īpašuma uzturēšanu un segt ar tā uzturēšanu saistītos izdevumus.
  7. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  8. Uzdot Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot trīspusēju līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) Iestādei.
  9. Pēc šī lēmuma 8.punktā norādītā līguma noslēgšanas, izbeigt 2015.gada 15.jūlijā noslēgto pārjaunojuma līgumu 2006.gada 16.novembra patapinājuma līgumam, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un IeM Informācijas centru, un 2006.gada 16.novembra patapinājuma līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                   

J.Lāčplēsis