Šobrīd Daugavpilī

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010029, daļas nomas tiesību izsoli

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
76
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 19.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.21 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 4.punktu, Domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.– 2018.gadam” 4.1.1.2.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2016. gada 8.novembra sēdes protokola izrakstu Nr.4 un Domes Finanšu komitejas 2017.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot:            PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010029 (kadastra Nr.05000018103), Esplanādes parks, Daugavpilī, daļu, 100 m2 platībā (turpmāk-Zemesgabals), bez apbūves tiesībām uz 3 gadiem, īslaicīgas lietošanas būves - vasaras kafejnīcas novietošanai (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 31.oktobrim).
  2. Apstiprināt Zemesgabala nomas maksas sākumcenu EUR 700 (septiņi simti euro) gadā.
  3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.
  4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs

Komisijas locekļi:             Dz.Locika, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nomas vecākā speciāliste

                                         V.Kovaļevska, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi.

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                            

J.Lāčplēsis