Šobrīd Daugavpilī

Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
81
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 82.,83.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.137 “Par lokāplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā”  izstrādes uzsākšanu”,  Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2016.gada 12.decembra lēmumu Nr.6, un lokālplānojuma izstrādes vadītājas 17.02.2017. ziņojumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Nodot lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.
  3. Lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
  4. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un publicēt paziņojumu vietējā laikrakstā.
  5. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

 

Domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                                  

J.Lāčplēsis